جوانان انقلابی سردشت سالگرد ٢ بهمن را گرامی داشتند

جوانان انقلابی سردشت در روژهلات کوردستان برای صیانت از انقلاب ژن، ژیان، آزادی و ٢ بهمن، مراسمی را برگزار کردند.

جوانان انقلابی سردشت در روژهلات کوردستان برای صیانت از انقلاب ژن، ژیان، آزادی و ٢ بهمن، مراسمی را برگزار کردند. بە همین مناسبت آنان سالگرد با گردهمایی و انتشار بیانیەای آن را تبرک گفتند.  در این گردهمایی جوانان انقلابی سردشت اعلام نمودند کە صیانت از ارزشهای تاریخی خلقمان، وضیفەای اخلاقی، وجدانی و سیاسی بودە و برای تداوم آن مبارزە خواهند کرد.

در این گردهمایی جوانان انقلابی سردشت اعلام نمودند کە جمهوری کوردستان با رهبری قاضی محمد یکی از این ارزشهای مهم بودە و ما نیز مانند جوانان انقلابی سردشت از آن صیانت بە عمل خواهیم آورد.