خانواده شنیاشار خواستار حضور مردم در تحصن عدالت شدند

امینه شنیاشار و پسرش فرید شنیاشار آزادیخواهان و طرفداران عدالت را فراخواندند برای پشتیبانی و حمایت از مبارزه‌ی آنها به مقابل دادگاه رحا بیایند.

دایه امینه و پسرش فرید شنیاشار که مدت ۳۲ روز است برای اجرای عدالت در مقابل دادگاه رحا تحصن کرده‌اند، از همه درخواست نمودند، که از آنها پشتیبانی کنند.

امینه شنیاشار که همسرش به همراه دو پسرش در نتیجه‌ی حمله‌ی نگهبانان و بستگان نماینده‌ی مجلس رحای آ.ک.پ ابراهیم یلدز کشته شدند، از روز نهم مارس در مقابل دادگاه رحا دست به تحصن زده و خواستار اجرای عدالت هستند. این دو تن مدت ۳۲ روز است که به تحصن خود ادامه می‌دهند.

دایه امینه و پسرش مانند هر روز امروز نیز از اول صبح در مقابل دادگاه رحا به تحصن خود ادامه دادند.

فرید شنیاشار در مقابل دادگاه رحا گفت؛"ما مجروح هستیم. ما از همه‌ی مردم درخواست می‌کنیم که از مبارزاتمان حمایت کنند. ما هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بعدازظهر در مقابل دادگاه رحا منتظر دیدار شما هستیم. ما درخواست می‌کنیم که از ما پشتیبانی نمایید. من و مادرم هنوز هم به عدالت باور داریم و معتقدیم که یک روز عدالت گسترش خواهد یافت."