خطر قتلعام یک روستای عفرین اشغالی از سوی مزدوران ترکیه

مزدوران رژیم اشغالگر ترک رستای فریری در بخش جندرس عفرین را محاصره کردند. ساکنان این روستا در خطر قتلعام توسط مزدوران ترک قرار دارند.

بنابر گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری هاوار، اعضای گروه مزدور الحمزه که تحت فرمان ابوجابر عنصر وابسته به سازمان میت می‌باشد روستای فریری در جندرس را محاصره کرده‌اند.

مزدوران ترک درصدد بودند محصول زیتون این روستا را غصب کنند اما با مخالفت ساکنان روستا مواجه شدند.

پس از اعتراض ساکنان روستا مزدوران رژیم ترک این روستا را محاصره نموده و بسوی ساکنان تیراندازی کردند. اعلام شد که مزدوران ترک سلاح‌های سنگینی را در اطراف روستا مستقر کرده‌اند.

ساکنان روستا نگران هستند که مزدوران ترک به روال همیشگی دست به قتلعام روستانشینان بزنند.