کمک جنبش صلح و امید در کوردستان برای دانش‌آموزان کمپ پناهندگان مخمور

جنبش صلح و امید در کوردستان از طریق جمعیت هیوی به کودکان کمپ پناهندگان مخمور کمک کرد.

جنبش صلح و امید در کوردستان که مرکز آن در آلمان است با همکاری جمعیت هیوی که در کمپ مخمور نیازهای آموزشی کودکان دانش‌‌آموز نیازمند را تهیه و توزیع می‌کند لوازم آموزشی را به دست این دانش‌‌آموزان رساند.

کمک شامل ۵٠٠ کیف مدرسه و لوازم تحریر برای ۵٠٠ دانش‌آموز است و در مراسمی که در مرکز هیوی با حضور والدین کودکان نیازمند برگزار شد میان دانش‌آموزان توزیع گردید.