کنفدرالیسم جوامع کوردستان: خلقمان در هر چهار بخش کوردستان و هر جایی کە حضور دارد بپا خیزد

ریاست مشترک رشورای رهبری کوما جڤاکن کوردستان در رابطە با حملات ارتش اشغالگر ترک بە سە بخش از کوردستان و نواحی گریلایی بیانیەای را صادر کردە و اعلام نمود کە لازم است خلقمان در هر چهار بخش کوردستان و هر جایی کە حضور دارد، بپا خیزد.

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک در رابطە با حملات هوایی شب گذشتە ارتش ترک بە روژآوا بیانیەای را صادر کرد. در این بیانیە آمدە است:

دولت اشغالگر و نابودگر ترک در ١٩ نموابر ٢٠٢٢ بە باشور، روژاوا و روژهلات و مناطق حفاظت شدە میدیا حملە هوایی همە جانبەای را انجام دادە است. در این حملات کە علیە تمامی کوردستان و خلق کورد شکل گرفتەاند و دهها حملە علیە مناطق کوردستان شکل گرفتەاند، بسیاری بە شهادت رسیدەاند. ما این حملات فاشیستی و نابودگرانە را کە کورد راهدف قرار میدهند، و علیە صلح و ثبات در منطقە و علیە انسجام خلقها هستند محکوم می کنیم. یاد و خاطرە شهدای این حملات را گرامی میداریم و برای مجروحان این حملە آرزوی شفای عاجل داریم.

فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ با این حملات هیچگاە نمیتوانند بە آرمانهای خود برسند و نخواهند توانست ارادە برای حیات آزاد و دمکراتیک خلق کوردستان و خلقهای منطقە را در هم بشکنند.

ائتلاف فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ دشمن کورد و تنها مجری نابودی خلق کورد است. با حملاتی کە در شب ١٩ نوامبر ٢٠٢٢ اغاز شد، واقعیت نابودگرانە و دشمنی با کورد این ائتلاف باصراحت روشن شد. در این حملات تمام کوردستان و خلق کورد هدف قرار گرفتەاند. با این حملات مشخص شد کە موجودیت خلق کورد و ارادە همزیستی زیر ضرب حملە قرار گرفتەاست.

در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است کە حاکمیت نابودگرانە و فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ نە فقط بە یک بخش از کوردستان، بلکە بە هر چهار بخش کوردستان و تمام کوردها حملە می کند. از سلاحهای شیمیایی گرفتە تا بمبهای هوایی شلیک شدە از هواپیما استفادە میکند، از تمام راهکارهای ضد انسانی و ویرانگر برای نابودی کورد استفادە می کند. بە حملات بدون وقفە بە کورد استفادە می کند. لازم است خلق کوردستان و میهن دوستان در مقابل حملات بدون وقفە و سنگین فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ مبارزەای بدون وقفە را ادامە دادە و در خیابانها و میادین حاضر شوند، لازم است کە هیچ کوردی در مقابل این حملات سکوت پیشە نکند. لازم است تمام نیروهای هژمونیکی را کە سکوت کردەاند، بە این حملات کمک می رسانند، مورد اعتراض قرار دهند.

پیش از این هم این مسئلە را با افکار عمومی در میان گذاشتە بودیم کە تلاش میشود برای حملات گستردە علیە کوردها و اشغالگری روژآوا زمینەسازی شود. از همین رو میتوان گفت کە انفجار در میدان تاکسیم از سوی حاکمیت فاشیست آ،ک.پ/م.ه.پ و میت و سلیمان سویلو زمینە سازی شدە بود. در واقع بعد از این انفجار ریاست فاشیستهای آ.ک.پ/م.ه.پ روژاوا را هدف خود قرار دادند و اعلام نمودند کە بە رۆژآوا حملە می کنند. این حملە مقاصد و آرمان حاکمیت فاشیست را کاملا مشخص کردە است.

در بخش دیگری از این بیانیە با اشارە بە اهداف پلید این حاکمیت فاشیستی آمدە است کە لازم است همە واقعیت اهداف و طرحهای آ.ک.پ/م.هپ+.پ را مشاهدە کردە و درک کنند. اما همزمان با خلق کورد، لازم است کە خلقهای دیگر دیگر، تمام نیروهای دمکراسی و همە بخشهای مترقی در مقابلە با این حملات اشغالگرانە، پلید و تاریک آ.ک.پ/م.ه.پ موضعگیری کنند. لازم است همە بدانند کە  حملە بە کوردها بدون شک در راستای منافع ترکیە و خلقهای ترکیە نبودە و در راستای آزادی و دمکراسی  نیز نمی باشد.

دولت نابودگر و استعمارگر ترک این حملات را با همکاری و تصویب نیروهای هژمونیک انجام میدهد. در درجە نخست آمریکا و روسیە، نیروهای هژمونیک با تصویب و حمایت از این حملات نابودی کورد را هدف قرار میدهند. لازم است همە این مسئلە را دریابند، اگر موافقت و حمایت نیروهای هژمونیک وجود نداشتە باشد، دولت ترک نمیتواند چنین حملاتی را انجام دهد. خلقمان از این واقعیت اطلاع دارد و بر اساس آن موضعگیری می کند. اما لازم است کە همە حامیان آزادی و دمکراسی در این بارە موضعگیری کردە و در مقابل نیروهایی کە بە سیاستهای دولت اشغالگر ترک در دشمنی با کورد مدد می رسانند، موضعگیری کنند و خیابان بیایند.

حملات ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ بە صلح منطقەای و ارادە خلقها مبنی بر حیات آزاد ادامە دارد. ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ با تلاش برای نابودی کورد تلاشی برای تحقق مرزهای میثاق ملی و هژمونی است.

مداخلە در کشورهای منطقە و تلاش برای وارد کردن آنها بە قتلعام کورد تلاشی برای نابودی ارادە کورد است. لازم است کشورهای منطقە این مسئلە را بدانند  و بدانند کە تا آن زمان کە سکوت پیشە کنند، یا همکار و شریک در حملات علیە کوردها باشند از ارادەای برخوردار نبودە و بە بخشی از مقاصد دولت ترک مبدل می شوند. بە همین دلیل نە فقط کورد، بلکە باید دیگران نیز نسبت بە این مسئلە هوشیار بودە و در مقابل حملات دولت ترک قرار گرفتە و بە شریک این دولت در جنایات مبدل نشوند.

بار دیگر این حملات نابودگرانە را محکوم کردە و از همە میخواهیم کە در مقابل حملات نابودگرانە موضعگیری کردە و مبارزە خود را گسترش دهند. لازم است خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن، در همە جا بپاخاستە و با سرازیر شدن بە میادین و خیابانها، موضعگیری کنند. حملات فاشیستی آ،ک.پ/م.ه.پ کە هدف آن نابودژردن خلق کوردستان است، تنها با واکنش شدید و مبارزەای بی امان می تواند متوقف شود.