کشمکش خط مقاومت، خیانت و اشغالگری در تپه آمدیه

در تپه آمدیه پ‌ک‌ک مقاومت می‌کند، پ‌دک خیانت می‌کند و دولت ترکیه در تلاش برای اشغالگری است.

از سال ۲۰۲۳ جنگ در مناطق حفاظتی مدیا به‌ویژه در تپه‌های آمدیه و جودی؛ مابین نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) و ارتش اشغالگر ترکیه شدت یافته است. به‌ویژه پس از دیدار هاکان فیدان با خانواده بارزانی، جنگ در تپه آمدیه آغاز گردید. دولت اشغالگر ترکیه در سال ۲۰۲۲ در تپه آمدیه با شکست سنگینی روبرو شده بود، از سال ۲۰۲۳ و باز هم با راهنمایی و حمایت حزب دموکرات کوردستان (پ‌دک) به تپه آمدیه لشکرکشی کرد و در تلاش برای اشغال این تپه است. پ‌دک با تاسیس یک پایگاه نظامی در اطراف تپه آمدیه به همکاری ارتش ترکیه پرداخته تا این مکان را اشغال نماید. نیز این پایگاهها از لحاظ نظامی و لوجستیکی توسط ارتش ترکیه حمایت می‌شوند.

البته مقاومت و مبارزات نیروهای گریلا در مقابل آنان، این اقدام و نقشه آک‌پ و پ‌دک را خنثی کرده است. گریلای آزادیبخش کوردستان با اقداماتش نه تنها مانع از اشغالگری دشمن شده؛ بلکه ضربات مهلکی بر ارتش ترکیه وارد ساخته است. این در حالی است که پ‌ک‌ک با مبارزه و مقاومتش باشور کوردستان را حفظ می‌کند و پ‌دک نیز آشکارا باشور کوردستان را می‌فروشد!