مقاومت بزرگ دسته‌ای از گریلاهای کوردستان در ورخله-ی آواشین

دسته‌ای از گریلاهای کوردستان در تونل‌های جنگ عرصه مقاومت ورخله بیش از چهار ماه است با تاکتیک‌های نوین گریلا حملات رژیم فاشیست ترک را در هم می‌شکنند و نام خود را در این مقاومت تاریخی می‌نویسند.

آنانی که هر روز هدف حمله صدها نظامی ترک قرار می‌گیرند، آنانی که هدف سلاح‌های شیمیایی و گازهای سمی قرار گرفته و در تونل‌های جنگ با بارش مواد منفجره رژیم وحشی ترک روبرو شده‌اند، یک دسته از گریلاهای کوردستان هستند. این دسته نه تنها در مقابل حملات مقاومت می‌کنند بلکه علیه دشمن به حمله دست می‌زنند و ضرباتی مهلک را بر پیکر متجاوزان وارد می‌کنند.

منطقه ورخله-ی عرصه آواشین از ٧ ژوئن/ ١٧ خرداد نه تنها شاهد حمله‌ای بی‌وقفه و بدور از موازین بین‌المللی جنگ است، همزمان شاهد مقاومتی بزرگ هم می‌باشد. گریلاهایی که با سخت‌ترین شرایط از سنگرهای خود دست نمی‌کشند، نقشه‌های اشغالگران، رژیم ترک و همدستانش علیه مناطق حفاظتی میدیا را خنثی می‌کنند. ارتش ترک با اذعان به اینکه قبل از فصل پاییز نمی‌تواند این منطقه را اشغال کند، هر آنچه در چنته داشت از انواع سلاح‌های ممنوعه و مواد منفجره بهره گرفت. سلاح‌ها و مواد منفجره‌ای که تاکنون در هیچ جنگی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند علیه نیروهای گریلا بکار گرفته می‌شوند.

ارتش اشغالگر ترک از ٢٠ سپتامبر/ ٢٩ شهریور تاکنون موج تازه‌ای از حمله به منطقه ورخله را آغاز کرده است. مواد منفجره و گازهای شیمیایی پی در پی علیه تونل‌های جنگ گریلا به کار گرفته می‌شوند. حملات انفجاری با گازهای شیمیایی که علیه تونل‌های جنگ ورخله مورد استفاده قرار می‌گیرند از ده‌ها کیلومتر دیده شده و قابل تشخیص می‌باشند. این حملات اثباتگر سبعیت و بربریت ارتش ترک است.

تصاویری که نیروهای گریلا در ٢ اکتبر/ ١٠ مهر منتشر کردند نشان می‌دهند که انفجارهای قوی که از ٢٠ سپتامبر روی می‌دهند چه خساراتی به بار می‌آورد و رژیم ترک تا چه حد به رژیمی وحشی مبدل شده است. در تصاویر دیده می‌شود که نظامیان ترک چگونه ٧٠ کیلو مواد منفجره را از بلندی صخره‌ها به تونل‌ها می‌اندازند. هدف ترکیه جلوگیری از آمد و رفت نیروهای گریلا در مسیر تونل‌ها و مقابله با عملیات انتقامی گریلاهایی است که ورخله پوزه فاشیسم را به خاک کشیده‌اند. نیروهای گریلا ده‌ها بار این مواد منفجره را شناسایی و خنثی کرده و از آن علیه خود سربازان ترک استفاده کرده‌اند.

دسته‌ای از گریلاهای کوردستان در ورخله-ی آواشین در مقابل تمامی حملات ایستادگی می‌کنند و مهر خو را بر مقاومتی بزرگ می‌زنند.