نیروهای مدافع خلق: اشغالگران همچنان با سلاح شیمیایی و ممنوعە حملە می کنند

ارتش اشغالگر ترک در ٢٠ نوامبر استحکامات جنگی را ٦ بار با سلاحهای شیمایی مباران نمودە و ١١ بار نیز از سلاح شیمایی استفادە کردە است.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق با انتشار بیانیەای در رابطە با حملات اشغالگران بیانیەای را منتشر کرد. در این بیانیە آمدە است:

برخودان تاریخی گریلاهای آزادی کوردستان توطئەهای پلید دولت اشغالگر را خنثی کردە است. ارتش اشغالگر ترک بە نحوی سیستماتیک حملە از طریق استفادە از سلاحهای شیمیایی و ممنوعە را ادامە دادە است. علیرغم آنکە در بسیاری از اوقات نیروهایمان بە صورت مستند نشان دادەاند کە ارتش اشغالگر ترک با استفادە از سلاحهای شیمیایی و ممنوعە استفادە کرد ەاست، سکوت سازمانهای بین المللی این جسارت را بە دولت ترک می بخشد و همین مسئلە نشان میدهد کە آنها از جنایات جنگی دولت ترک حمایت می کنند. ارتش اسغالگر ترک در ٢٠ نوامبر ٦ بار با سلاحهای ممنوعە و ١١ بار نیز با سلاح شیمایی استحکامات جنگی گریلاها را بمباران کردە است. همچنین هواپیماهای جنگی ٢ بار و هلیکوپترهای تهاجمی نیز ٣٤ بار مناطق گریلا را مورد هدف قرار دادەاند، دهها بار نیز این مناطق با گلولەهای کاتیوشا و سایر سلاحهای سنگین بمباران شدە است.

گریلاهای ازادی کوردستان در مقابل این حملات برخودان خود را دامە دادە و در نتیجە عملیات نیروهای ما ٥ اشغالگر مجازات شدەاند.

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهیا زاگرس در منطقە زاپ:

در ٢٠ نوامبر در ساعات -٦:٣٠ دقیقە و ٠٩:٣٠ دقیقە در منطقە برخودان شهید عادل، در چمچو، تیمهای متحرک ما دو بار بە اسغالگران حملە کردند، در نتیجە این حملات، ٣ اشغالگر مجازات شدند.

در ٢٠ نوامبر ساعت ١١:٠٠ در منطقە برخودان سیدا، تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین بە اشغالگران حملە کردند.

در ٢٠ نوامبر ساعت ١٦:٥٠ دقیقە، در منطقە برخودان چمچو، تیمهای متحرک یژاستار، یک اشغالگر را مجازات کردند.

در جارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور، شهید ساواش مراش:

در ٢٠ نوامبر، ساعت ١٦:٠٠ در منطقە برخودان خودی، تیمهای متحرک ما بە اشغالگران حملە کردە و یک متجاوز را مجازات کردند.

در ٢٠ نوا،بر، ساعت ٢٠:١٥ هلیکوپترهای سکورسکی در زمانیکە در صدد هلی برن نیرو در جودی بودند،  تیمهای متحرک ما بە هلیکوپترها حملە کردە و ناگزیر منطقە را ترک کردند.

حملات ارتش اشغالگر ترک با بمبهای ممنوعە و شیمیایی:

در ٢٠ نوامبر، استحکامات جنگی شهید چکدار در منطقە برخودان جودی ٤ بار، سنگرهای جنگی شهید سرخوبون در منطقە چمچو ٢ بار با بمبهای ممنوعە بمباران شدند.

در ٢٠ نوامبر، ساعت ١٦:٢٠ سنگرهای جنگی شهید چکدار در منطقە برخودان جودی، یکبار با سلاح شیمیایی  بمباران شدند. مواد شیمیایی استفادە شدە زرد رنگ بودە است.

در ٢٠ نوامبر بین ساعات ٠٩:٠٠ و ١٨:٠٠ استحکامات جنگی شهید فلات در منطقە برخودان سیدا ١٠ بار با سلاح شیمیایی بمباران شدە است.

حملات ارتش ترک:

در ٢٠ نوامبر منطقە گوشین در خاکورک ٢ بار توسط هواپیماهای جنگی بمباران شدە است.

در ٢٠ نوامبر مناطق برخودان ساجا، چمچو، کوروژارو، آمیدی، جودی ٣٤ بار توسط هلیکوپتر بمباران شدە است.

در ٢٠ نوامبر مناطق ساجا، چمچو، اف-ام، جودی، آمیدی دهها بار با کاتیوشا و خمپارە و سلاح سنگین مورد حملە قرار گرفتند.

در ٢٠ نوامبر دولت اشغالگر ترک درصودد برآمد تا سنگرهای شهید سرخوبون را در منطقە چمچو با بیلهای مکانیکی تخریب کند.