پیام نوروزی ک.ج.ک: زمان سرنگونی حاکمیت فاشیستی فرا رسیده است

ریاست مشترک شورای اجرایی ک.ج.ک نوروز را تبریک گفت و اعلام کرد؛ حاکمیت فاشیست آ.ک.پ- م.ھ.پ در آستانه نابودی است و افزود: زمان آن است که بشریت این حاکمیت فاشیستی را کاملاً نابود کند.

ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان(ک.ج.ک) در اطلاعیەای نوروز ٢٠٢٣ را تبریک گفت. ک.ج.ک همچنین اعلام کرده: باید خلقهایمان و بویژه خلق کوردستان، در سطح دهها هزار نفری و چند میلیونی به میادین بریزند و آ.ک.پ- م.ھ.پ به دلیل مرگ دهها هزار نفر قربانی زلزله محکوم کنند.

متن پیام ک.ج.ک به شرح زیر است:

وارد فرایند نوروز می‌شویم که نماد مبارزه و دوباره وجود است. ابتدا می‌گوییم نوروزتان پیروز، نوروز همه خلقها را با روحیه پیکارگری تبریک می‌گوییم. ما نوروز ٢٠٢٣ را به رهبر آپو تبریک می‌گوییم که راه مبارزه را به ما نشان داد و به ما آگاهی و اراده بخشید. جشن نوروز خلق کورد که از دیرباز تا امروز نماد پیکار با ستم بوده، تبریک می‌گوییم. نوروز همان قدر که جشن خلقهاست، جشن محرومان، ستمدیدگان، زنان، جوانان و زحمتکشان نیز هست. احساس آزادی‌خواهی با آن ابراز می‌شود. نوروز زنان، جوانان، زحمتکشان و همه جوامع زنده و مبارز را شادباش می‌گوییم.

پیمان پیروزی را دوباره می‌کنیم

نوروز موضعی است که مظلومین با هزینه‌هایی که در راه آزادی علیه ستمگران داده‌اند آفریده‌اند. این ویژگی تاریخی نوروز است، در این دوره نیز درست و قابل اجراست. برای دوباره زیستن و آزادی بهای فراوان داده شده است.

نوروز با مفهوم حقیقی‌اش شناسانده شد و تجدید حیات یافت. بی شک "کاوه"های معاصر ما هستند که نوروز را با معنی حقیقی‌اش زنده کرده‌اند. با نوروز، یاد کاوه معاصر ما؛ شهید مظلوم دوغان که فرهنگ نوروز را تجدید حیات نمود و بوسیله آن مجدداً کوردستان را زنده کرد، همچنین سایر شهدای نوروز که راه او را درپیش گرفتند؛ زکیه، رخشان، روناهی، بریوان و همه شهدای انقلاب و دموکراسی را احترام و عشق و وفاداری را گرامی می‌داریم. در مقابل جانفدایی شهدا با احترام تعظیم می‌کنیم و پیمان پیروزی را که به شهیدانمان نیز دادەایم، دوباره می‌کنیم. قطعاً پیروزی با تقویت راه شهیدان حاصل می‌شود. جنبش‌مان تا رسیدن به نتیجه، بدون وقفه بە کارش ادامه می دهد. کسی در این مسئله شک نداشته باشد.

دوباره خود را برسازیم

نوروز تاریخ مقاومت خلق و روش‌شناسی آداب و رسوم آنها و حقیقت داستانهای آنها را زنده کرد و تا امروز آمده است. ما خوب می‌دانیم مانند آنچه امروز در جریان است در تاریخ نیز ضحاکان ستمگر بوده‌اند و خلقهای تحت ستم با پیشاهنگی کاوه آهنگر قیام کرده و کاخهای ستم را ویران نموده‌اند و دوباره خلق آزاد و زنده شده‌اند. چون نوروز ستم را شکست داد و معنای نوینی به زندگی بخشید، مانند جشن روز نو شناخته شده است. مفهوم نوروز در نامش نهفته است. این نیز برمبنای آزادی، جشن خودسازی و بهار طبیعت است. فرهنگ نوروز هزاران سال است در کوردستان و خاورمیانه علیه ستمکاری بوجود آمده، آتش قیام شعلەور شده و ستمگران نابود شده‌اند. امروز در کوردستان و خاورمیانه علیه ضحاکان، کاوه‌های معاصر مبارزه می‌کنند و سند واقعی آن تاریخ‌اند.

نوروز ٢٠٢٣

نوروز ٢٠٢٣، ۵۰مین سالیاد جنبش آزادی است که در نوروز شروع شده است. به این دلیل نوروز ٢٠٢٣ مفهوم خاصی دارد. رهبر آپو ۵٠ سال پیش در سد چوبوک-آنکارا با گروهی از رفقای خود جمع شد و قدم اول سازماندهی انقلاب کوردستان را برداشت. جنبش آزادی که تا امروز ادامه دارد، با پیشگامی رهبر آپو، دومین مرحله نوروز است. رهبر آپو همیشه به اهمیت گردهمایی این چنینی در نوروز اشاره کرده و خواسته آن را درک کنیم. رهبر آپو زمانی با این نگرش شروع کرده که خلق کورد با روحیه نوروز زنده شود و با این مبنا انقلاب آزادی کوردستان را آغاز نموده است. خلق کورد در تمام تاریخش بر مبنای فرهنگ نوروز زیسته و علیه ستمگران ایستاده است. رهبر آپو علیه سیاست انکار و نابودگری که امروزه با سیستم قاتل و استعمارگر تشدید شده است، متوجه گردیده که خلق کورد تنها با اساس گرفتن نوروز می‌تواند از نابودشدن نجات یابد و در راستای آن جلو رفته است. انقلاب آزادی کوردستان برمبنای اصولی که رهبر آپو مشخص نموده شکل گرفته است. خلق کوردستان نیز با اصول آزادی و مبارزه که رهبر آپو بیان کرده، خود را بازسازی کرده است. لذا خلق کورد دوباره هویت و جوهر خود را شناخته است. چونکه سیستم استعمارگر و نسل‌کش، خلق کورد را از هویت اجتماعی و تاریخی خود دور کرده بود، لذا خلق کورد با جوهر خودش بیگانه شده بود. رهبر آپو پ.ک.ک را تاسیس نمود و پ.ک.ک و خلق کورد را به هم رساند. خلق کورد و هویت واقعیش یعنی نوروز را بهم رساند. بهمین دلیل بود که رهبر آپو خلق کورد را خلق نوروز نامید.

قلعەهای ستم یکی پس از دیگری فرو ریختند

قطعاً یکی از بزرگترین قلعەهای استبداد، زندان آمد است. ضحاکان ستمگر عصر ما، برای نگهداشتن خلق کورد در تاریکی و خفەکردن شعلەهای آتشی که رهبر آپو روشن کرده بود، زندان آمد را ساختند. خواستند انقلاب خلق کورد را در این دژ ستم خفه کنند و در شخص زندانیان آن، نفس خلق کورد را نیز بگیرند. رفیق مظلوم دوغان با سه چوب کبریت آتش نوروز را روشن کرد. خودش را به نوروز مبدل کرد و تاریکی تحمیل شده بر خلق کورد را روشن نمود و به کاوه معاصر واقعی مبدل گشت. زکیه، رهشان، روناهی و بریوان از راهی که شهید بزرگمان مظلوم دوغان روشن کرده بود، خود را به آتش کشیدند و کوردستان و جهان را روشن کردند. خلق کوردستان راه شهدای نوروز را رفتند که با جسم و جان خود آنرا روشن نمودند و یکی پس از دیگری قلعەهای ستم را ویران کردند.

نوروز برای خلق کوردستان، قیام و مبارزه است

هزاران نفر از خلق کوردستان به خیابانها ریختند، نوروز را به قیام مبدل کردند و بازهم نشان دادند که خلق نوروزند. آنچنان که در سابق، کاوه آهنگر آتشی برافروخت و در دنیا دیده شد، آتش نوروز که این بار توسط شهید نوروز، مظلوم دوغان روشن شد با پیکر زکیه، رهشان، بریوان و روناهی بیشتر شعلەور شد، از جزیر و نصیبین روشن شد و از آنجا به همه کوردستان رسید و به قیام خلق مبدل گردید.

نوروز به قیام و مبارزه برای خلق کورد مبدل شده است. معنی دیگر نوروز مرگ ستمکاران و تولد ستمدیدگان است. نوروز نه تنها برای خلق کورد، بلکه برای همه خلقهای مزوپوتامیا(بین النهرین)، قفقاز، خاورمیانه و جهان روز مبارزه و تولد مجدد آزادی بوده است و توسط همه جشن گرفته شده است. درواقع نوروز فرهنگ مبارزه خلقها در برابر ضحاکان ستمگر بوده است. امروز خلقها باید با هم متحد شوند و با رویکرد برابری و همدلی به خیابانها بریزند و با ویژگیهای خاص خود، نوروز را جشن بگیرند و علیه ستمگران اتحاد خود را نشان دهند.

جنایت علیه بشریت انجام می‌شود

حاکمیت فاشیست آ.ک.پ- م.ھ.پ امروز با پیگیری سیاست نسل‌کشی کوردها، خواهان خاموش کردن آتشی است که توسط کاوه معاصر؛ مظلوم دوغان و سایر رفقایش روشن شده و خلق کورد را زنده نموده است. در این زمینه دژ استبداد امروز؛ دولت اشغالگر- نسل‌کش ترکیه که خواهان نابودی خلق کورد است، توسط آ.ک.پ- م.ھ.پ که یک حکمرانی ظالمانه را درست کرده، اداره می‌شود. حکومت فاشیست ترکیه با زندانی کردن و منزوی سازی رهبر آپو، نیز با بکارگیری سلاح شیمیایی علیه گریلاهای آزادی کوردستان، ویژگی ضدانسانی خودش را به همه جهان نشان داده است. جمهوری فاشیست ترکیه با اشغال کردن باشور کوردستان، با تلاش برای به شکست کشاندن انقلاب روژآوا، با حملات به شنگال و کمپ مخمور، با قتل‌عام کوردها، با بمباران جغرافیای کوردستان و نابودکردن طبیعت آن، درصدد نسل‌کشی کوردهاست. قطعاً رجب طیب اردوغان که رهبر چنین سیستم درندانەای است، ضحاک امروز است. علیه این سیستم ظالم و فاشیست آ.ک.پ- م.ھ.پ باید خلق کوردستان در ابعاد میلیونی و مانند سابق با روحیه قیام به خیابانها بریزند و علیه ضحاکان امروز اعتراض عمیق نشان دهند. باید خلقمان در هر چهار بخش کوردستان و خارج از کشور به خیابانها بیایند و نوروز را جشن بگیرند و مشعل کاوه معاصر؛ مظلوم دوغان را بدست بگیرند. خلقمان باید در پنجاهمین سالگرد تاسیس جنبش‌مان، آزادی جسمانی رهبر آپو را با صدای بلند فریاد بزند و علیه اشغالگری، نسل‌کشی و کشتار فاشیسم آ.ک.پ -م.ھ.پ موضعی تند نشان دهد. نوروز علیه استبداد، روز نشان دادن موضع با تندترین شیوه است. باید خلق کوردستان در نوروز ٢٠٢٣ علیه ستم آ.ک.پ- م.ھ.پ اعتراض کند.

زمان نابودی حاکمیت فاشیستی فرا رسیده است

آنچنان که همیشه گفتەایم حاکمیت ترکیه با رویکردی خصمانه با خلق کورد رفتار می‌کند. ما به مانند خلق و جنبش کوردستان با مبارزاتمان علیه نگرش فاشیستی و جنایتکارانه دشمن، او را به لبه پرتگاه نابودی کشاندەایم. زمان نابودی کامل این حاکمیت فاشیستی فرا رسیده است. باید در نوروز میلیونها چراغ مقاومت علیه ستم و استبداد روشن کنیم و حکومت فاشیست آ.ک.پ -م.ھ.پ را ساقط کنیم. در هنگام زمین‌لرزه معلوم شد که سیستمی که حکومت فعلی ترکیه خود را بر مبنای آن درست کرده، بر مبنای قتل عام، غارت و ویرانگری است. دلیل آمار بالای قربانیان زلزله، حکومت فاشیست آ.ک.پ- م.ھ.پ است. این رژیم همه ارزشهای اخلاقی جامعه ترکیه را ازبین برده و با جنگی که علیه کوردها پیش می‌برد، مافیایی که این جنگ را جلو می‌برد تغذیه می‌کند و روشن شده که برای زندگی و آینده این جامعه هیچ کاری نکرده است.

باید آ.ک.پ- م.ھ.پ مورد بازخواست قرار گیرد

خلقهایمان بویژه خلق کوردستان، باید در مقیاس چند ده هزار نفری به خیابانها بریزند و حکومت را که موجب مرگ هزاران انسان در زمین‌لرزه شد، بازخواست کنند.

باید این ماتم به اعتراض تبدیل شود

هرچند امسال بدلیل زمین‌لرزه ماتم و عزای گستردەای در میان خلق هست، اما باید این ماتم را در نوروز به اعتراض تبدیل کنیم. باید خلقمان در ابعاد میلیونی به خیابانها بریزند و آتش نوروز را برپا کنند و علیه ضحاکان امروز، یعنی آ.ک.پ و م.ھ.پ اعتراض کنند. باید خلقمان در هرجایی با زبان، هویت، فرهنگ و لباس ملی خود جشن بگیرند. با این کار تاریکی زدوده می‌شود و دژهای ستم ویران و ستمگران نابود می‌شوند. با این رویکرد پنجاهمین نوروز رهبریت را بر خلقهای کوردستان، خاورمیانه و جهان، زنان، جوانان و همه آنهایی که مبارزه می‌کنند، مبارک باد.