رزمندە ایتالیایی یگانهای مدافع خلق بە خاک سپردە شد

روز گذشتە جنازە رزمندە انترناسیونالیست ایتالیایی یگانهای مدافع خلق ریکاردو نیکودانو کە در ١٣ ژانویە درگذشتە بود، بە خاک سپردە شد.

ریکاردو نیکودانو، رزمندە ایتالیایی ی.پ.گ کە روز ١٣ ژانویە درگذشتە بود، بعد از برگزاری مراسمی در کلیسای سان وینسنزوی شهرک پمپی در ایتالیا بە خاک سپردە شد.

همراە با خانوادە این شروان اینترناسیونالیست، دهها اینترناسیونالیست دیگر، ساکنان منطقە و نمایندە کمیتە کوردهای ساکن ایتالیا نیز در این مراسم شرکت کردند.

بعد از انجام مراسم در کلیسا، پیکر این شروان همراە با پرچم های یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق بە آرامستان مرکزی این شهر منتقل شد. در جریان این مراسم، پیامهای ی.پ.گ، گردان انترناسیونالیستی روژاوا و چند سازمان دیگر قرائت شد.

ریکاردو نیکودانو با نام سازمانی بوتان در صفوف یگانهای مدافع خلق بە مدت یک سال و نیم در انقلاب روژآوا فعالیت داشت و فعالانە در عملیات آزادی کرامە و طبقا مشارکت کردە بود.

نیکودانو در این مدت بە خوبی زبان کوردی را فراگرفتە و با آحاد خلق در روژآوا در ارتباط بود. در سال ٢٠١٩، بعد  از بازگشت بە ایتالیا، فعالانە در تمامی راهپیماییها و آکسیونهای سیاسی مشارکت داشت و در رابطە با انقلاب روژآوا هموارە اطلاعات لازم را بە اروپاییان منتقل کردە و حمایت خود را از این انقلاب ادامە میداد.