شلیک بە یک اتومبیل در ماردین: ٣ کشتە و ٢ مجروح

بە یک وسیلە نقلیە کە با پلاک باشور کوردستان در جادە آرموش ماردین در حال حرکت بود شلیک شد. در جریان شلیک بە این ماشین ٣ نفر از سرنشینان آن جان خود را دست دادە و ٢ نفر نیز مجروح شدند.

در ساعت ٠٠:٣٠ بامداد امروز افراد ناشناس بە یک وسیلە نقلیە کە با پلاک عراق در جادە آرموش ماردین در حال حرکت بود شلیک کردند. طبق اطلاعات بدست آمدە گلولەها بە پنج نفر از سرنشینان این اتومبیل اصابت کردەاند، هویت  واحدە زن ٧٠ سالە و فرزند وی با نام عبدالە تا کنون مشخص شدە است. سرنشینان این اتومبیل از دهوک باشور کوردستان بودەاند. تا کنون سە نفر از سرنشینان این اتومبیل جان خود را از دست دادەاند و دو نفر نیز بە شدت مجروح شدەاند. احمد جلال الدین ابراهیم یکی از جانباختگان است.

افرادی کە هویت آنها هنوز مشخص نبودە و  مسبب این واقعە بودەاند از صحنە فرار کردەاند.

ماشینهای اورژانس بلافاصلە بە محل حادثە شتافتە و پیکر کشتەشدگان و مجروحان را از محل حادثە بە پزشکی قانونی و بیمارستان منتقل کردند. تحقیقات در این بارە آغاز شدە است.