تصاویر ساقط کردن یک هلیکوپتر از سوی نیروهای گریلا

گریلا تی وی تصاویری را از ساقط کردن یک هلیکوپتر ارتش اشغالگر ترک در منطقە برخودان ارتفاعات آمیدی منتشر کرد. این هلیکوپتر در ٤ سپتامبر از سوی نیروهای گریلا ساقط شدە است.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در این رابطە خبری را منتشر کردە بود:

در ٤ سپتامبر ساعت ٢٣:٥٠ در منتقە برخودان ارتفاعات آمیدی، از توابع متینا، هلیکوپترها در حال پرواز بودند. تیمهای متحرک ما هلیکوپتر سکورسکی را کە در صدد هلی برن کردن نیرو بود، مورد هدف قرار دادند. این هلیکوپتر کە با اتشباری نیروهای گریلا بە شدت آسیب دیدە بود، دچار اتش سوزی شد و قادر بە برخاست نشد و همانجا منهدم گردید.