توهم، افترا و بازی با حاصل جمع جبری صفر | یادداشت

... کاملا عیان است اتحاد تمامی این افراد و گروهها حول دشمنی با پ.ک.ک و کودار است و نه تلاش برای دریافت منظور درست این سخنان ...

  با افزایش تنشهای آمریکا و ایران، لفاظیهای تند و خط و نشان کشیدنهای طرفین، موج تب آلودی مبنی بر سقوط زودهنگام جمهوری اسلامی ایران با حمله امریکا به ایران فضای رسانه‌های مجازی را اشغال کرده است. بازتاب این تنشهای لفظی مبتنی بر وجود این پیش فرض است که با حمله عنقریب امریکا به ایران، این کشور و شرق کردستان از لوث حکومت تئوکراتیک رهایی یافته و تقسیم کیک قدرت به زودی آغاز خواهد شد. از همین رو لازم است که با سیاه‌نمایی احزاب سیاسی دیگر، زمینه را برای دستیابی خود به قدرت سیاسی و بهره گیری از تقسیم کیک قدرت مهیا نمایند. این رویکرد طی سالهای گذشته نیز همچنان تداوم یافته است. چنین ذهنیتی که مبتنی بر بازی با حاصل جمع جبری صفر شکل گرفته است، با تکیه بر موج تبلیغاتی در فضای مجازی، هیچ گروه و قدرتی را در عرصه سیاسی نپذیرفته و از میان برداشتن آن را از هر طریقی مباح قلمداد میکند. این امر از طریق سیاه‌نمایی گروه‌های دیگر، وارد کردن افتراهای ناروای سیاسی و وارونه جلوه دادن سخنان گروههای دیگر همواره سعی مینماید با کنار گذاشتن مبانی اخلاقی در سیاست، رسیدن به هدف را با هر وسیله‌ای به پیش ببرد.

  در جریان دو هفته گذشته، انتشار مصاحبه‌های زیلان وژین* و سیامند معینی** در خبرگزاری فرات واکنشهای متفاوتی را از سوی احزاب و گروههای مختلف اپوزیسیون ایرانی، کرد و مراکز امنیتی رژیم جمهوری اسلامی برانگیخت که همگی آنها را میتوان ذیل دشمنی با حرکت آزادیخواهانه خلق کرد در شرق کردستان بازخوانی کرد. برخی از افراد وابسته به احزاب کردی که طی سالهای اخیر خصومت ورزی با جنبش آزادیخواهی خلقمان در شرق کردستان را به وظیفه خود تبدیل کرده‌اند با تقطیع بخشی از جملات رفیق زیلان وژین اظهار داشته بودند که پ.ک.ک و کودار خواهان حفظ رژیم جمهوری اسلامی بوده و در راستای منافع این رژیم کار میکنند، از سوی دیگر وبسایتهای نهادهای امنیتی ایران نیز با درج همان سخنان چنان القا کرده بودند که پ.ک.ک و کودار در حمله به ایران همکاری کرده و چراغ سبز همکاری با امریکا را روشن کرده‌اند. برخی از گروههای اپوزیسیون ایرانی نیز این سخنان را دال بر تجزیه‌طلبی جنبش آزادیخواهی خلق کرد قلمداد کرده بودند. در میانه این برداشتهای گوناگون از این سخنان، آنچه که کاملا عیان است اتحاد تمامی این افراد و گروهها حول دشمنی با پ.ک.ک و کودار است و نه تلاش برای دریافت منظور درست این سخنان.

  جنبش آزادیخواهی خلق کرد در شرق کردستان همواره اعلام کرده است که با پیروی از خط سیاست سوم، بر مبنای مشروعیت سیاسی برگرفته از مردم، مطیع سیاستهای هیچ کشوری نگشته و در راستای منافع سیاسی هیچ کشوری نیز وارد جنگ نیز نمیشود. این جنبش که بر مبنای سازماندهی اقشار متفاوت خلق، تکیه بر نیروی مردم و بهبود آینده  سیاسی تمامی خلقها فعالیت مینماید، دمکراتیزاسیون، به رسمیت شناختن زبان، فرهنگ و هویت ملی و سیاسی تمامی خلقهای موجود در ایران را در کانون اهداف سیاسی خود قرار داده و از سوی دیگر براین باور است که دمکراسی نه امری صادراتی، بلکه فرایندی است که توسط مردم و برای مردم بر مبنای زمینه اجتماعی و سیاسی خلق و ارزشهای انسانی ساخته میشود.

  بنابراین بدون توجه به اهداف سیاسی امنیتی نهادهای وابسته به رژیم از طرح این مسائل، آنچه که حایز اهمیت قلمداد می‌شود نقطه نظرات افرادی است که خود را به برخی از احزاب سیاسی کرد منسوب کرده و با انتساب چنین سخنانی در ذهن آحاد مردم شرق کردستان در تلاش ایجاد زمینههای نفاق و ناامیدی در میان خلق و فراهم کردن بستری پوشالین برای روزهای سخت خود هستند. به نظر میرسد در این مقطع حساس که آرامشی شکننده در جریان است، افترا، سیاه‌نمایی و برداشتهای نادرست صرفا در راستای منافع رژیم ایران قرار داشته و نمی‌تواند دربردارنده هیچ خدمتی به فرایند پیشبرد مساله سیاسی خلقمان در شرق کردستان باشد. تا زمانی که احزاب و گروههای سیاسی موجود در شرق کردستان با تکیه بر منافع ملی، حیات مشترک سیاسی، توان گذار از ذهنیت بازی با حاصل جمع جبری صفر را نداشته باشند، نمیتوانند در فرایند پیشبرد پروسه سیاسی در شرق کردستان به موفقیت دست یابند.


* گفتوگوی خبرگزاری فرات با زیلان وژین
** گفتوگوی خبرگزاری فرات با سیامند معینی