عملیات سرکوب سیاسی در آنتالیا؛ افراد زیادی دستگیر شدند

در میان عملیات سرکوب سیاسی در آنتالیا شمار زیادی از شهروندان دستگیر شدند.

در چهارچوب عملیات سرکوب سیاسی که فرمان آن توسط دادستانی عمومی جمهوری ترکیه در آنتالیا صادر شده؛ صبح امروز به منازل زیادی یورش برده شد.

اعلام کردند که به اتهام "جمع آوری کمک مالی برای کسانی که به اتهام عضویت در احزاب چپ دستگیر شده اند"؛ حکم دستگیری برای 21 نفر صادر شده است.

در پروسه یورش به منازل که توسط فرماندهی ژاندارمری انجام شده؛ افراد زیادی دستگیر شده اند.