عمر صالح: شکست توطئە پارت دمکرات کوردستان و دولت ترک در شنگال

عمر صالح رییس قبلی PADÊ در رابطە با عملیاتی کە بە دستگیری جاسوسان میت و پدک منجر شد گفت: توطئە پارت دمکرات کوردستان و دولت ترک در شنگال شکست خورد، اگر ما از نیروهای امنیتی خودمان حمایت کنیم، دشمن هیچگاە بە پیروزی دست پیدا نمی کند.

در ٢٤ ژانویە، یگانهای ویژە  YBŞ’وابستە بە ادارە آسایش و امنیت شنگال عملیاتی را علیە جاسوسهای میت و پارت دمکرات کوردستان در منطقە اجرا کردند. در این عملیات چندین جاسوس دستگیر شدند. عمر صالح ریاست پیشین حزب آزادی و دمکراسی ایزدیان PADÊ در رابطە با اجرا و انجام این عملیات اظهار داشت:

اهمیت دستگیری جاسوسها بە منظور تامین امنیت

صلاح در این بارە خاطر نشان ساخت کە عملیات مشترک برای تامین امنیت خلق ایزدی و بە ویژە جامعە مدنی بسیار حایز اهمیت است. دستگیری جاسوسها باعث خوشحالی همە شدە است. این عملیات برای همە پیامی مهم بود. تا دیگر جاسوسی نتواند بە آسانی در جامعە ما دست بە چنین اقداماتی بزند. این عملیات همچنان ادامە دارد. در واقع امید ما و نیروهای امنیتی ما این است کە تمام جاسوسها دستگیر شوند. جااسوسهای دستگیر شدە مرتکب اقداماتی شدەاند و علنا بە آن اعتراف کردەاند.

صلاح در ادامە سخنان خود خاطر نشان ساخت کە هدف پارت دمکرات کوردستان و دولت ترک این بود کە خلق ایزدی را بە جنگ با هم واداشتە و در ادامە افزود: نیروهای امنییت در مقابلە با طرحهای پارت دمکرات کوردستان و دولت ترک بە مقاومتی قهرمانانە دست زدند. اگر این جاسوسها دستگیر نمی شدند، دست بە اقدامات مخرب بسیاری در منطقە می زدند و میتوانستند پیشاهنگان ما را مورد هدف قرار دهند. از نیروهای امنیتی خودمان نهایت تشکر را داریم کە مانع از اقدامات مشترک پارت دمکرات کوردستان و میت شدند.

صلاح در بخش دیگری از سخنان خود اعلام داشت کە پارت دمکرات کوردستان بە کرات دست بە تبلیغات سوء زدە است کە در شنگال نمیتوان بە ثبات و آرامش دست پیدا کرد. بە منظور آنکە ایزدیان  بە شنگال بازنگردند. دست بە اقدامات پلیدی می زند. امروز واقعیت آنها بە نحوی آشکار عیان شدە است. بە منظور آنکە شنگال بە شنگال خودمدیریت بدل نشود دست بە اقدامات پلید می زنند. لازم است خانوادەهای شنگال بە پرورش فرزندانشان توجە کنند تا توسط دشمنان بازی دادە نشوند. اگر ما از نیروهای امنیتی خودمان حمایت کنیم، دشمن هیچگاە بە پیروزی دست نیافتە و نمیتواند در جامعە ما فتنە انگیزی نماید.