نخست وزیر عراق خواستار تحقیق دربارەی بکارگیری سلاح شیمیایی از طرف دولت ترکیه شد

یک نمایندەی کورد در پارلمان عراق اعلام نمود مدارکی دربارەی بکارگیری سلاحهای شیمیایی از دولت ترکیه بە مجلس عراق ارائه کرد.

یک نمایندەی کورد در پارلمان عراق اعلام نمود مدارکی دربارەی بکارگیری سلاحهای شیمیایی از دولت ترکیه بە مجلس عراق ارائه کردە و اعلام نمود که نخست وزیر عراق از وزارت خارجه خواسته است تا در این باره تحقیق و پیگیری کند.

سوران عمر نمایندەی پارلمان عراق، تعدادی سند در ارتباط با استفادەی سلاحهای شیمیایی از جانب دولت اشغالگر ترک در خاک اقلیم کوردستان منتشر می کند.

این نمایندەی پارلمان در اسنادی که منتشر کرده است به حضور دو متخصص سلاح شیمیایی در اقلیم کوردستان اشاره نموده است که درصدد تحقیق میدانی دربارەی استفاده از این سلاحها بودەاند کە پارت دموکرات کوردستان- بارزانی مانع از اقدامات آنها شدە است.

سوران عمر مطابق اسنادش نشان می دهد که چگونه دولت ترکیه از سلاح شیمیایی علیه نیروهای گریلا استفادە کردە و حتی دو ماه پیش نیز با ارسال نامەی رسمی از نخست وزیر عراق خواسته است کارگروهی برای بررسی این مسئله تشکیل دهد.

سوران عمر در این بارە می افزاید :به دلیل بکارگیری سلاح شیمیایی در اقلیم کوردستان  از جانب دولت ترکیه و ارائەی دو گزارش از دو متخصص آلمانی و سوئیسی در این باره، نخست وزیر عراق از وزارت امور خارجه خواسته است تا در این زمینه پیگیریهای لازم انجام شود.