انتشار بیلان جنگ از سوی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق دفاع

قرارگاه نیروهای مدافع خلق: بنابر آمار ،گریلاهای آزادی کردستان در این مدت ٣٠٣٤ عملیات انجام دادەاند، ٢٩٤٢ اشغالگر مجازات شدەاند. اشغالگران هم ٣٢٨٠ بار با سلاح شیمیایی و ممنوعه حملە کردە و ٣٠١ گریلا نیز بە شهادت رسیدەاند.

فرماندهی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق آمار جنگ سال ٢٠٢٢ را اعلام کرد و در آن آمدە است:

ستونهای دولت ترک متکی بر اتحاد و ترقی بر اساس انکار و حذف و قتل عام کردن ارامنه، رومیان، آشوریان، سریانی ها و همەی ملتهای ساکن آناتولی قرار گرفته است. خلق کورد که ستون اصیل تشکیل جمهوری ترکیه است، با نقشه و برنامەی سیستماتیک نابودسازی، از اصل و شناسنامەی خود دور شده است و مانند هدفی اساسی مقرر شد که دولت - ملت ترک تاسیس گردد.

تهاجمات نابودگرانەی دولت-ملت ترک علیه ملت کورد که یکصد سال است ادامه دارد، خلق کورد را ناچار کرد که مقاومت کند، قیام کند. خلقمان قربانیهای فراوانی داده است، اگر برای مدتی هم در میان سکوت مرگبار قرارگرفته باشد، هرگز دروافتادن از اصل خود را قبول نکرده است. تلاش تاریخی و رهایی بخش رهبر آپو، مبارزەی افسانەای که وارد پنجاهمین سالش شده است و حقیقتی که با پ.ک.ک برجسته شده است، یکبار دیگر کوردها را بیدار کرد، آگاهی و اراده را بەآنها بخشید تا مجددا برای اثبات بودن و آزادی خود بجنگند و به صحنەی نمایش تاریخ بازگردند. جنبش آپویی و مبارزەی آزادیمان مهر خودش را بر 50 سال اخیر جمهوری ترکیه زده است، نقشەای را که بر انکارکردن و نابودسازی همەی خلقهای غیر ترک بنیان نهاده بود نقش بر آب کرد و به تکیەگاه ستمدیدگان و محرومان بدل شد.

رژیم فاشیست آ.ک.پ - م.ھ.پ که متکی به تاریخچەی فوق الذکر است، با اقدامات پی درپی تلاش کرد که آن توطئەی نسل کشی صدسال اخیر را به پیروزی برساند و به حاکمیتش ادامه بدهد. لذا هم در داخل و هم در خارج کشور و علیه خلق کورد جنگی تمام عیار را شروع کرد، به همەی دستاوردها حمله کرد و سعی در نسل کشی کوردها داشت. هدف روزانه و مهم این طرح نابودکردن گریلا در شمال کردستان و مناطق تحت حفاظت میدیا بود. در سراسر شمال کردستان علیه گریلا عملیات نابودسازی و در مناطق تحت حفاظت میدیا نیز در بویژه در دو سال اخیر در زاپ، آواشین و متینا عملیات اشغالگری گستردەای انجام داده است.

گریلا بدون تردید پیروز خواهد شد

نیروهای گریلا در باکور کردستان در میان سخت ترین شرایط و بی امکاناتی، خود را حفظ کردند، به شیوەی گروهی حرفەای، نبرد چریکی را عمیق تر کردند، عملیات نابودسازی را به شکست کشاندند، موضع تاریخی نشان دادند و کشتەهای بسیاری به ارتش ترکیه تحمیل نمودند. دولت ترکیه درمقابل گریلاها در باکور کوردستان که هرسال می گوید "نابودشان می کنیم" نتوانسته است بەهیچ نتیجەای برسد. علیرغم اینکه برای نابودکردن گریلا در باکور کوردستان هزاران عملیات انجام داد، باوجود اینکه در آنجا تعدادی شهید داشتیم، دولت ترکیه نتوانست پیروز شود. بویژه رفقایی که شهید شدند، گریلاها در باکور این مهم را به انجام رساندند، با روحیەی فداکارانەی آپویی، موضع  باورمندانه، با اراده، با خواست، رنج و تلاش بزرگ دشمن را شکست داد. رژیم آ.ک.پ- م.ھ.پ درصدد بود که در مدت دو تا سه هفته زاپ، آواشین و متینا را فتح کند و مناطق حفاظتی میدیا را کنترل نماید. هنوز هم نتوانسته بە این هدف دست یابد. دولت ترک بویژه در دوسال اخیر با تازەترین تکنولوژی جنگ، با سلاح ممنوعه و بمب شیمیایی و با حمایت پارت دموکرات کردستان، تلاش کرد مرزهای پیمان نامەی ملی را کنترل نماید، هرکاری کرد اما نتوانست. این مقاومت تاریخی در سال ٢٠٢٢ در باکور کردستان و مناطق تحت حفاظت میدیا انجام شد، بار دیگر این واقعیت را نشان داد که گریلا شکست ناپذیر است. دراین باره ارقام و آمار وزرای جنگ غیرواقعی است. تابلو و آمار واقعی جنگ پیش ماست.

موضع تاریخی که در امرالی و سایر زندانها علیه فشار و شکنجه اتخاذ شده است، مقاومت افسانەای گریلا، مقاومت خلقمان دربرابر همەی حملات فاشیستی، موضع مقاومانەی سیاست دموکراتیک در مقابل عملیات شکست دهنده، چنان کرد که رژیم حاکم بر ترکیه در سیاستهای ضد کوردش شکست بخورد. نتوانست خط سیاسی که از نیروهای چپ و دموکراتیک ترکیه تشکیل شده است را نابود کند. بازهم اثبات شد که با سیاست نابودگری و انکار نمی تواند به نتیجه برسد.

گریلاهای آزادی کردستان که خود را با فلسفه و ایدئولوژی آپویی مسلح کردەاند، بە روح و ارادەی ایثارگری مبدل شدەاند. علیرغم بکارگیری انواع سلاح و تکنولوژی مدرن جنگی از طرف دشمن، نیروهای گریلا در تاکتیک جنگ چریکی خوش درخشیدند و بدین شیوه پیروز شدند. نیروهای گریلا همەی طرحهای دشمن را خنثی کردند و مقاومت افسانەای سال ٢٠٢٢ با شهیدشدن فرزندان برومند و قهرمان خلقمان به دست آمد. در پیکارهای سال گذشته 64 رفیقمان در شمال کردستان، ٢٣٧ هوالمان- که ٥٥ نفر از آنها با بمب شیمیایی و ممنوعه شهید شدند- در مناطق حفاظتی میدیا به کاروان شهیدان پیوستند. مشخصات همەی رفقای شهیدمان برای افکار عمومی، خانوادەی گرانقدر شهداء و خلقمان منتشر شده است.

آمار مبارزات سال ٢٠٢٢ بدین شیوه است:

حملات ارتش اشغالگر ترک

حمله با سلاح ممنوعه و بمب شیمیایی: ٣٢٨٠

حملات با هواپیمای جنگی: ٤٥٢٧

حملات با هلیکوپتر: ٥٧٠١

شمار هوالان شهید و به اسارت گرفته شدە:

تعداد شهداء: ٣٠١

تعداد اسراء: ٦

عملیات نیروهای گریلا

مجموع عملیات گریلا: ٣٠٣٤

عملیات نیروی دفاع هوایی: ٢

عملیات انقلابی: ٦

عملیات کمین: ١٢

عملیات یورش ناگهانی: ١٥

عملیات نفوذ مخفیانە به سنگرهای دشمن: ٤٣

عملیات هماهنگ شدەی دقیق گریلا: ١٠٧

عملیات غافلگیرانه: ٣٣٣

عملیات تک تیراندازها: ٥٦٢

عملیات با اسلحەی سبک: ٧٢٢

جنگ و عملیات تهاجمی: ١٢٣٢

آمار تلفات دشمن

٤ نفر جاسوس، ١٢ نفر شبه نظامی، ٢٦ نفر افسر پایه بلند و در کل ٢٩٤٢ نفر کشته شدەاند

تعداد ٤٠٨ نفر از نیروهای اشغالگر زخمی شده اند.