'از شخصیت برده‌وار شخصیتی آزاد خلق شد'

عضو شورای ریاست کل ک.ج.ک از جمله به گرفتن برخی حقوق سیاسی، آموزشی و اجتماعی اشاره کرد ولی یادآور شد که مبارزەی زنان فقط برای کسب حقوق نبوده و مسئلەی آزادی را در بر می‌گیرد.

زلار استرک، عضو شورای ریاست کل کنفدرالیسم جوامع کوردستان در گفتگویی با خبرگزاری فرات ضمن بیان اهداف مبارزەی زن، چهار اصل اساسی برای توفیق بیشتر زنان ترسیم کرد که سازمان‌یافتگی، تشکیل نیروی دفاعی، اتحاد عمل و کوشش در زمینه ترویج اندیشەهای آزاد می‌شوند.

زِلار اِستِرک با بیان آن که زنان هیچگاه حاکمیت کامل مردان را نپذیرفته و سابقه یک مبارزه تاریخی در این زمینه دارند تصریح کرد که این مبارزه البته در دو قرن اخیر از سازمان‌یافتگی بیشتری برخوردار بوده و منجر به دستیابی به بخشی از حقوق زنان در سطح جهانی شده است.

استرک چهار اصل اساسی را برای حرکت قوی زنان برشمرد و نخستین آن را تشکل‌یابی و سازمان‌یافتگی دانست که اگر نباشد با مبارزات فردی و متفرقه نمی‌توان توفیق چندانی در برابر نظام حاکم به دست آورد.

زلار استرک دومین اصل را امتدادبخشی به مبارزه دانست و اتحاد عمل جنبش‌های زنان بر پایه مطالبات مشترک را به حلقه‌های بهم پیوسته یک زنجیر تشبیه کرد که وقتی متصل به یکدیگرند قدرتمند عمل می‌کنند.

نکته سوم که عضو شورای ریاست کل ک.ج.ک بر آن تأکید کرد، لزوم پیشرفت زنان در زمینه دفاع از خویش در برابر ناعدالتی‌ و خشونت‌هایی است که آنها را تهدید می‌کند. او تأکید کرد پیش شرط تشکیل نیروی دفاعی زنان، سازمان‌یافتگی آنان است.

زلار استرک در مورد اصل چهارم که باید مد نظر زنان قرار داشته باشد به تأثیر ترویج اندیشه آزاد اشاره کرد و گفت طی دویست سال اخیر با شخصیت‌ها و پیشگامانی که ظهور کردند، زنان یک نیروی عظیم فکری در جهان بوده‌اند که باید دنبال تقویت ماحصل این تلاش‌ها بود.