بە خاکسپاری جنازە میر پرور تحت تدابیر شدید امنیتی

پیکر هنرمند کورد، میر پرور کە در پاریس ترور شد، روز گذشتە در بخش ایوان از توابع موش، تحت تدابیر شدید امنیتی بە خاک سپردە شد.

در ٢٣ دسامبر طی حملەای مسلحانە بە مرکز فرهنگی احمد کایا در پاریس حملەای صورت گرفت. در جریان این حملە. اوین گویی عضو کمیتە اجرایی ک.ج.ک و میر پرور عضو جنبش فرهنگی و میهن دوست کورد عبدالرحمن قزل ترور شدند.  پیکر پرور امروز بە موش منتقل شد و از سوی ریاست مشترک کنگرە جامعە دمکراتیک، بردان اوترک، نمایندەگان حزب دمکراتیک خلقها و خانوادە وی در فرودگاە شهر موش مورد استقبال قرار گرفت. خانوادە درخواست نمودند کە پیکر وی بە شهرک اوران، محل تولد وی انتقال یابد اما پلیسهای مستقر در فرودگاە نخست پیکر شهید میر پرور را ربودە و سپس از مسیری دیگر وی را بە روستا منتقل کردند. از طرف دیگر ژاندارمها مانع از حضور گستردە خلق شدند و راههای منتهی بە روستا نیز مسدود شد.

گلستان کلیچ نمایندە حزب دمکراتیک خلقها کە در پشت ماشین حامل پیکر میر پرور حرکت می کرد، از سوی ژاندارمها متوقف شد و اجازە ورود را پیدا نکرد. بە همین دلیل کوچ یگیت با پیادە عازم مراسم بە خاکسپاری شد اما بار دیگر در نزدیکی محل خاکسپاری متوقف و اجازە شرکت در آن را پیدا نکرد.

جنازە میر پرور بعد از ربودە شدن از سوی نیروهای پلیس بە شهرک محل خاکسپاری وی رسید. تنها بە افراد خانوادە وی اجازە دادە شد کە در مراسم شرکت کنند، جنازە وی تحت تدابیر شدید امنیتی بە خاک سپردە شد. از سوی دیگر صدها شخص کە از مسیرهای دیگر خود را بە محل خاکسپاری رساندە بودند، تلاش کردند تا پیادە خود را بە روستای محل خاکسپاری وی برسانند و در نزدیکی شهرک گردهم آمدە و بیانیەای را قرائت کنند.