بولدان: سال ٢٠٢٣ سال پیروزی است

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقها اعلام کرد: "سال ٢٠٢٢ سال مقاومت بود، سال ٢٠٢٣ سال پیروزی است."

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقها(ھ.د.پ) در نشست حزبش در مجلس سخنرانی کرد و مسائل مهم روز را مورد بحث و بررسی قرار داد. بولدان دربارەی انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، توافق استانبول، کشتار دوم پاریس و تعطیلی حزبشان حرف زد.

بولدان گفت سال ٢٠٢٢ سال بسیار سختی بود و با مبارزه طی شد و افزود: "سال ٢٠٢٢ سالی بود که حکومت آ.ک.پ- م.ھ.پ کشور را بەسمت شکستی تمام عیار برد. جنگ به شدیدترین سطح رسید. بحران اقتصادی عمیق تر شد. حقوق و آزادیهای بیشتری پایمال شدند. زندگی روزانه مورد هجوم قرار گرفت.. دستاوردهای زنان یکی یکی بازپس گرفته شد و سیاست دموکراتیک از میان رفت.

بولدان در ادامە اظهار داشت که به درازای سال اپوزیسیون تحت فشار و حمله قرار داشت. در مرحلەی اول به ھ.د.پ حمله کردند و همەی اپوزیسیون اجتماعی را دستگیر یا مورد حملەی فیزیکی قرار دادە و برای آنان پرونده سازی شد. در سال گذشته انزوای رهبر اوجالان شدیدتر شد. مسیر گفتگو و راههایی که بەسمت حل این مسئله وجود داشت، بسته شدند. دیدگاههای حکومت سال ٢٠٢٢ را بە سالی تاریک برایمان تبدیل کرد کە پر بود از خصومت و تخریب، بیعدالتی، تبعیض و نابرابری.

بولدان همچنین اشاره کرد، علیرغم همەی تهاجمات، سال گذشته را با مبارزه سپری کردیم. قطعا مبارزەی ما که از طرف نیروهای دموکراتیک، کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان سازماندهی شد، گسترش یافت. در سال گذشتە هر چند امیدها بە دموکراسی محدود شد اما ما در تاریکی شمعی روشن کردیم. امید و شجاعت را زنده کردیم. سرمان را بلند کردیم و هم آوایی را توسعه دادیم. همکاری و اتحاد مبارزین را گسترش دادیم. ما خواست آزادی و عدالت و صلح را در تمام ترکیه مطرح کردیم. درهمەی کشور علیه غارت منابع طبیعی و تصاحب و انحصار حقوق و قانون ایستادیم. همەی عرصەها را به میدان مبارزه علیه موانع آزادی و دموکراسی تبدیل کردیم. ما راه فاشیسم را بستیم.

بولدان به مبارزات زنان نیز پرداختە و گفت: زنان درمقابل حملات و خشونتها سر خم نکردند. جوانان و زنان به نقطه امید جامعه تبدیل شدند. زنان یک خط مبارزاتی علیه سیاستهای جنگ افروزانه تاسیس کردند. مقاومت و تلاش آنها از مرزهای ترکیه فراتر رفت. از ایران و روژهلات کردستان شعار "ژن، ژیان، آزادی" به همەجای جهان رسید و فراگیر شد.

بولدان  در بخش دیگری از سخنان خود به الغای قرارداد استانبول پرداخت و گفت از پیمان استانبول دست نمی کشیم و با نبرد و مقاومت بازهم پیمان استانبول را احیاء کرده و پیروز خواهیم شد.

بولدان از مبارزات ھ.د.پ با وجود همەی موانعش حرف زد و گفت: ھ.د.پ به یک خطر جدی برای حاکمیت تبدیل شده است، زیرا از نبرد و قدرت ما می ترسند. چون زمان اعتلای  ھ.د.پ نزدیک است. ھ.د.پ حزب زنان است و آ.ک.پ- م.ھ.پ از این می ترسند. این حکومت را کنار می زنیم. راهپیمایی می کنیم. سال ٢٠٢٣ سال زنان است. بولدان گفت که ھ.د.پ با وجود همەی حملات فاشیسم هنوز زنده است و روی پاهایش ایستاده است. هرچند تهاجمات بالا بوده اما ھ.د.پ سرپا و استوار است.

بولدان  در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در ٨ مارس، نوروز و اول ماه می باهم علیه فاشیسم ایستادیم و با فلسفەی نوروز خود را برای سال ٢٠٢٣ آماده کردەایم. آن رفقای سیاسی که در پروندەی کوبانی دادگاهی می شوند، با دفاعیاتشان پرونده را بی اثر کردند و نگذاشتند حقیقت محاکمه شود و سربلندانه ایستادگی کردند.

بولدان به دومین کشتار پاریس نیز اشاره کرد و گفت: رژیم ترکیه در همه جا با کوردها دشمنی می ورزد. می خواهند در عرصەی بین المللی به جنگ افروزی و خصومت خود ادامه بدهند. برای اینکه کورد در هیچ جای جهان اراده و توان نداشته باشد، این رژیم هرکاری می کند. مدتی پیش به مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا حمله کردند. دراین حمله دست رژیم ترکیه هست، مانند کشتار پاریس در نهم ژانویەی ٢٠١٣. بازهم با احترام از شهداء یاد می کنم. هرجای جهان باشد کورد سر فرود نمی آورد. شما نمی توانید ارادەی خلق کورد را نابود کنید. اراده و اتحاد کوردها در پاریس، آنکارا، استانبول، آمد و روژآوا مانند هم است. حالا دیگر این را فهمیدەاید باید باور کنید. بازهم تاکید می کنیم که باید این کشتار در همەی ابعادش روشن شود و همەی روابط مخفی اش آشکار گردد. این نیز برعهدەی دولت فرانسه است. تا آخر پیگیری می کنیم.

بولدان در ادامە گفت: نمی توانند با دشمنی با کوردها، با عملیات سیاسی، با محاکمەی برنامەریزی شده، با سیاست کودتا، آینده را بنیان بگذارند. نیروی اصلی که امروز و فردا را می سازد، مبارزه برای سیاست دموکراتیک است، مبارزه برای صلح است که بی وقفه درحال انجام آنیم. آنهایی که مبارزه می کنند، تلاش می کنند، تاوان پس می دهند، تاریخ و آینده را می سازند.

کورد خلقی شرافتمند است که تاریخ و آینده را می سازد. جبهەی حاکمیت که خیال می کند با تعطیلی ھ.د.پ، با توطئه و مانع تراشی و اقدامات سیاسی، موفقیتی سیاسی بدست می آورد، باید بەخوبی بداند که ھ.د.پ نمی گذارد در این راە موفق شود. حزب ما که خط سوم را نمایندگی می کند، بدیل و امید است. با اتحاد رنج و آزادی، با اتحاد با کورد، امیدها افزایش یافت. ما همیشه صدای آن خلقها، زنان، جوانان، مذاهب، کارگران، زحمتکشان و کسانی خواهیم بود که نام و نشان ندارند. از دیروز تا امروز گفتەایم که اینجا می مانیم. ما امروز به اتحاد رنج و آزادی می گوییم "با هم پیروز می شویم". علیه کسانی که سعی در نابودی ما دارند، با صدای بلند می گوییم ما بودیم، ما هستیم، خواهیم بود و قدرتمندتر خواهیم شد.

ما امروز شروع می کنیم و می گوییم که سال ٢٠٢٣ را به سال دموکراسی، آزادی و آشتی مبدل می کنیم. سال مبارزه و مقاومت بزرگتر. امسال سال ماست، سال خلق کورد و ھ.د.پ.