در کوه های خرزان، ارادە راسخ مقاومت در خط سارا-ها

گریلاها در کوه های خرزان برای نگارش همراهیها و مبارزات و دیدگاههای سکینه جانسیز در تاریخ، در یادداشت های روزانه خود همچنان می نویسند و یاد و خاطرە او را گرامی میدارند.

کوه های خرزان منطقه مقاومت ارژین، ژیندا و دنیز ها است. گریلاها با حضور خود به کوه های خرزان معنا می بخشند، با عشق فراوان به آن می می نگرند و از زندگی مراقبت می کنند. برای هر لحظه فصلی از تاریخ را می نویسند. گریلاهای خرزان در یادداشت های روزانه خود درباره رهبر مبارزات زنان سارا می نویسند: در ۹ ژانویه ۲۰۱۳، سه زن کورد، سه قلب جان خود را به مبارزه تقدیم کردند تا بتوانند با قدرت به مبارزه برای زنان ادامه دهند. آنها بە مشعل راه آزادی تبدیلشدند.

 ما رزم را از شما آموختیم

 سارا نخستین هوالی بود که به مبارزه پیوست. نگاه هایش تیز، عمیق و معنادار بود. با موقعیت استوار و باشکوه خود یادگار آزادی بود. هر تار موی هوال سارا تبدیل به زندگی و مبارزه و سازماندهی تبدیل شد. او میلیون ها زن را سازماندهی کرد و به هر میدان مبارزه رفت. ما پیروان شما، رزم، مبارزه، عشق، زندگی را از تو آموختیم. تو با زندگیت این راه را بر ما نمایاندی. کوردستان و جهان به پا خاستند. بخاطر تو مبارزه ما جهانی شد. تو نه تنها برای مردم و زنان کورد، بلکه برای کرامت انسانیت جنگیدی. شهادت تو ، با مقاومتی جهانی پاسخ داده شد. از پاریس گرفته تا آمد و درسیم، سیل جمعیت در همه جای دنیا موج می زد. دشمن نتوانست جلوی این سیل را بگیرد. مبارزه در حال گسترش است و به دشمن نشان دادیم که با شهادت  این مسیر بە پایان نمی رسد، بلکە بزرگتر می می شود. و تو در مسیر مبارزەات جهانی شدی و به زنی پیشگام بدل شدی که در همه جا حضور تو را می توان شاهد بود. چشمانت رهبر را دید، گوشهایت صدای رهبری را شنید. دست رهبری را گرفتی، جزئی از رهبری شدی. با زندگی پرمعنایت ، با معنویت و با مجاهدتش، رهبر بودی.

شما به قلب کوردستان می روید

نسل جدیدی با داستان مبارزه و زندگی شما بزرگ می شود که منبع قدرت است.سکینه جانسیز،لیلا شایلمز و فیدان دوغان...شما مبارزه برای آزادی را در مرکز سرمایه داری در اروپا مطرح کردید و آن را به میهن خود آوردید. سه قلب بزرگ، سه مبارز حق طلب، سه بانوی نجیب کورد در دل مردم و همرزمانشان جای گرفتند. همانند قطره های آب به قلب کوردستان سرازیر شدید. شاید ما هرگز شما را ندیده باشیم، اما روحیه و مبارزه شما ما را به هم رساند. تاریخ در درون پ ک ک نوشته شد، این تاریخ همیشه ذهن ما را تجدید می کند و اجازه نمی دهد مبارزه جاری فراموش شود. فراموش کردن شماو کار و مبارزه تان خیانت است. شما دلیل مبارزه ما هستید. پیمان می بندیم در مسیر موفقیت شما گام برداریم.

هوالان شما سیوە دمیر ، پاکیزه نیر و فاطما اویارهستند که با همه هجمه های دشمن، هیچ گاه مردم را تنها نگذاشتند و سپر مردم شدند. در میان خلق ماندند و در خط خلق تلاش کردند. یکدل شدند و عازم مناطقی شدنە کە مقاومت در آنها در جریان بود. دشمن در هنگام شهادت هوال ها سارا ،لیلا و فیدان عمدا این کشتار را انجام داد. این مبارزه مبارزه زن است. بنابراین هدف اصلی این جنگ زنان و رهبران زنان هستند. در مبارزه ما، سارا، لیلا، فیدان، سیوه، فاطما و پاکیزه هرگز پایانی ندارند. همیشه همراهانی خواهند بود که وارث این میراث باشند. این مبارزه ای است که همیشه در طول تاریخ وجود داشته و به بالاترین سطح خود رسیده است. ایدئولوژی آزادی زنان رهبر آپو با هوال سارا سازماندهی شد و پیروان او برای پیروزی این ایدئولوژی مبارزه کردند. ما از رفقایی که شجاعانه جان باختند، درس پیروزی آموختیم. حرکت آزادی ما بر همین اساس ادامه دارد.