جنازە آیدن کورت، مبارز واحدهای دفاع مدنی پس از هفت سال به خانوادەاش تحویل داده شد

جنازەی آیدن کورت گریلا واحدهای دفاع مدنی که در سال ٢٠١٦ در گەور شهید شده بود، پس از هفت سال به خانوادەاش بازگردانده شد.

مادر آیدن کورت گفت تا آخر به راه پسرش ادامه می دهد

در سالهای ٢٠١٥ - ٢٠١٦ در تعداد زیادی از شهرهای شمال کردستان ممنوعیت رفت و آمد اعمال شد. این منع رفت و آمد در زمانهای مختلف در شهرهای گمگم، جزیر، سلوپی، نسیبین، گەور، فارقین و سور آمد و ٣٥ منطقه اعمال شد.

در منطقەی گەور استان جوله میرگ پنج بار منع آمد و شد اعلام گردید. دراین منطقه طولانی ترین زمان منع رفت و آمد، بە مدت ٧٩ روز ادامە پیدا کرد. دراین زمان بیش از 90 نفر جانشان را از دست دادند و بعضی از اجساد جانباختگان به خانوادەهایشان داده نشد. یکی از این اجساد، جسد آیدن کورت -عگید دلدار- عضو واحدهای دفاع از مردم مدنی(ی.پ.س) بود. پس از هفت سال جنازەی آیدن به خانوادەاش بازگردانده شد.

مشخص شد که نتیجەی آزمایش دی.ان.ای خانوادەاش اعلام شده و آنها به گورستان ناشناسها در ارزروم رفته و جنازەی پسرشان را تحویل گرفتەاند. خانوادەی کورت اعلام کردند که جسد را به آرامستان ینیکو در منطقەی ریزان آمد می برند و در آنجا دفن می کنند.

راه پسرم را ادامه می دهم

پیروزه کورت مادر آیدن کورت گفت که برای تحویل جنازەی پسرش بارها مراجعه کرده و آزمایش خون داده است، اما بالاخره نتیجه گرفته است. همچنین افزود: "من خیلی خوشحالم که جنازەی پسرم را به آمد باز می گردانم. پسرم را برمیگردانم و او را هوال و مهمان چیاگر می کنم. باور دارم که راه پسرم را هزاران قهرمان دیگر تا رسیدن به پیروزی ادامه می دهند. خیلی امیدوارم. تا زمانی که زندەام راه پسرم را دنبال می کنم. هفت سال است بەدنبال جسد پسر قهرمانم می گردم و چون امروز او را یافتەام خیلی خوشحالم. همان گونه که هفت سال است امیدم را از دست ندادەام، امید کردستان آزاد را نیز از دست نخواهم داد.