کنفدرالیسم جوامع کوردستان: گام ١۵ آگوست ادامه دارد

ریاست مشترک شورای اجرایی ک.ج.ک در بیانیه‌ای آحاد خلق را به شعله‌ور کردن مبارزه برای آزادی کوردستان و درهم شکستن رژیم فاشیست ترکیه در ٣٩مین سال گام ١۵ آگوست فراخواند.

ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت ٣٨مین سالگرد گام تاریخی ١۵ آگوست بیانیه‌ای صادر کرد.

ریاست مشترک ک.ج.ک در آغاز بیانیه ٣٨مین سالگرد کارزار تاریخی گریلا در ١۵ آگوست را به رهبر آپو، نیروهای گریلا، خلق کورد و تمامی جوامع آزادیخواه تبریک گفته و یاد و خاطره فرمانده عگید، پیشاهنگ این کارزار و تمامی شهیدان راه انقلاب و دمکراسی را گرامی داشته است. ک.ج.ک با اعلام پایبندی به آرمان‌های ١۵ آگوست تأکید نموده که این مبارزه را قطعا به پیروزی می‌رساند.

ریاست مشترک ک.ج.ک در بخشی دیگر از بیانیه با بیان اینکه گام ١۵ آگوست زندگی و شخصیت تازه‌ای را در کوردستان آفرید می‌افزاید:"کارزار ١۵ آگوست با وارونه کردن تاریخ تحریف شده کوردستان شخصیت و زندگی تازه‌ای آفرید. شخصیتی که استعمارگران جنایت‌پیشه آنرا ایجاد کرده بودند از میدان خارج شد و شخصیت دیگری به میدان آمد. قبل از هر چیز دیوارهای ترس استعمارگر را فروپاشید و به خلق کورد شهادمت و عزت نفس بخشید. می‌توان عملیات ١۵ آگوست را شلیک گلوله به مغز استعمارگری عنوان کرد."

ک.ج.ک رویداد ١۵ آگوست را مرحله‌ای تاریخی در زمینه پیشرفت جنبش آزادی زن و اراده زنان می‌خواند و در این رابطه می‌افزاید:"زنان کورد با کارزار ١۵ آگوست مرحله سازماندهی، ارتشی شدن، و حزبی شدن و پیشاهنگی انقلاب آزادی کوردستان را بر اساس خط آزادی زن در واقعیت ضامن پیشرفت انقلاب شدند. زنان کورد امروز نه تنها پیشاهنگ انقلاب کوردستان هستند بلکه همزمان پیشاهنگی پیشرفت‌ و نیرومندتر کردن جنبش زنان در خاورمیانه و جهان را بر دوش گرفته‌اند."

بیانیه می‌افزاید که رویداد ١۵ آگوست نقش بزرگی در روند دمکراسی ایفا نموده و از سیاست اعدام رژیم کودتای ١٢ سپتامبر ١٩٨٠ جلوگیری به عمل آورده است.

ریاست مشترک ک.ج.ک در ادامه با یادآوری اینکه مبارزه نیروهای گریلا بر اساس روحیه پیروزی ١۵ آگوست ادامه دارد از آحاد جوانان کوردستان دعوت به عمل آورده است به صفوف گریلا ملحق شوند و به وظیفه تاریخی خود عمل نمایند.