عملیات انقلابی: ١٧ نظامی اشغالگر کشتە شدند

گریلاهای آزادی کوردستان در منطقە ارتفاعات حکاری عملیات انتقامی انقلابی شهدا را انجام دادند، در این عملیات کە بە منظور شادباش سالروز تاسیس حزب کارگران کوردستان برگزار شدە بود، چندین سنگر نظامی منهدم و چندین نظامی اشغالگر ترک نیز کشتە شدند.

کاوە تولهلدان خبرنگار در مناطق حفاظتی میدیا، در رابطە با عملیات انتقامی انقلابی شهیدان در منطقە حکاری اطلاع داد:

گریلاهای آزادی کوردستان در ارتفاعات منطقە حکاری، در متینا، عملیاتی را بە مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان انجام دادند. این عملیات روز گذشتە ساعت ١٣:٣٠ اغاز شد و در ساعت ١٤:٣٠ دقیقە خاتمە یافت. مدت یک ساعت نبردهای سنگینی در سنگرهای دشمن روی دادند.

طبق اطلاعات  رسیدە، نیروهای گریلا طی عملیات نفوذ وارد سنگرها و استحکامات دشمن شدند، بە قیژە در ارتفاعات شهید عاکف و شهید زمانی، تمام سنگرهای دشمن منهدم شدند. در جریان این عملیات نفوذ شمار فراوانی از نیروهای اشغالگر کشتە شدە و بسیاری از ادوات نظامی نیروهای اشغالگر بە تصرف نیروهای گریلا درآمد. برخی از ادوات و سلاحهای اشغالگران نیز تخریب و بە آتش کشیدە شد.

ارتش اشغالگر ترک بعد از اتمام این عملیات، توپباران این منطقە را آغاز کرد.