عملیات رزمندگان جنبش انقلابی متحد خلق‌ها در استانبول و وان

رزمندگان جنبش انقلابی متحد خلق‌ها فعالیت هایی را برای محکومیت کشتار پاریس در استانبول و وان سازماندهی کردند.

رزمندگان جنبش انقلابی متحد خلق‌ها (HBDH) در بیانیه ای اعلام کردند: رزمندگان ما به فعالیت های خود علیه کشتار پاریس که توسط دولت فاشیست و نیروهای ضد بین المللی سازماندهی شده است ادامه می دهند. ما به خوبی می دانیم که  جنبش متحد انقلابی خلق‌ها  تنها با نیروهای وحشی دولت فاشیست ترکیه روبرو نیست. تمام جهان امپریالیستی-سرمایه داری و تمامی نیروهای زیر چتر ناتو و نیروهای ارتجاعی دشمنان بی امان انقلاب متحد ما هستند و در سطوح مختلف با دولت فاشیست همکاری می کنند و در هر فرصتی به نیروهای انقلابی ما حمله می کنند. نیروهای جنبش انقلابی متحد خلق‌ها این حقیقت را به خوبی آشکار کردەاند.  رزمندگان ما مجموعه عملیاتی را در استانبول و وان برای محکوم کردن کشتار سازماندهی شده توسط اتحاد بین المللی ضد انقلاب در پاریس انجام دادەاند.

در شب دوم ژانویه، ما عملیات خرابکارانه ای را علیه قایقهای تفریحی در کادیکوی استانبول ترتیب دادیم. در نتیجه عملیات ما علیه قایقهای تفریحی در اسکله کادیکوی/کادبوستان، ٦ قایق تفریحی به طور کامل نابود شدند. در روز ٥ ژانویه، شبه نظامیان ما یک عملیات خرابکارانه را علیه ٢ خودرو در وان انجام دادند. این ۲ خودروی فاشیست های حزب عدالت و توسعه توسط شبه نظامیان HBDH بە آتش کشیدە شدند. در ۶ ژانویه، مجدداً اقدامی اعتراضی در وان توسط شبه نظامیان ما برگزار شد. شب در ساعت ۲۳:۰۰خیابان ایپکیولو توسط شبه نظامیان ما به روی ترافیک بسته شد. نسبت بە کشتار پاریس با آتش زدن لاستیک در خیابان ها اعتراض شد.

ما رزمندگان HBDH فاشیسم حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی ترکیه را که به حملات تهاجم خود ادامه می دهد، در هر زمینه ای هدف قرار خواهیم داد. دولت فاشیستی که دیروز در پاریس هوالان اوین گویی، میر پرور و عبدالرحمن قزیل را ترور و امروز احمد شورش و فیرات نوال را نیز ترور کردە است تقاص این اقدامات خود را پس خواهد داد. این مجموعە عملیاتها را به هوالان احمد شورش و فرات نوال تقدیم می کنیم.