مقاومت با فلسفه‌ی رهبر آپو به بالاترین سطح رسید

دژرابر آمد گریلای ه.پ.گ که در جنگ خابور شرکت دارد اعلام کرد، "جنگی که در منطقه در جریان است، با فلسفه‌ی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد به اوج رسیده است."

دژرابر آمد در مورد حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه و مبارزات گریلا صحبت کرده و در رابطه با مقاومت جنگ خابور گفت؛"در کوردستان جنگ سنگینی در جریان است و این جنگ نه تنها برای خلق کورد، بلکه برای همه منطقه و بشریت حائز اهمیت است. خلق ما و همه‌ی مردم جهان این را می‌دانند. روبرو شدن با  دشمن برای برخی نیروها ترسناک است، اما برای ما نیروهای گریلا چنین نیست. ما می‌دانیم دشمن ما چگونه است و چه کسی است. ما بر اساس فرهنگ مقاومت و حقیقت رهبری مبارزه می‌کنیم.

دولت ترکیه علیه ما وارد جنگی شدید و همه‌جانبه شده است. ما نیز با روح فدائی آپویی علیه دشمن می‌جنگیم و مقاومت می‌کنیم. این روح در مام رشو ایجاد شد. روح جنگی فدایی رهبر آپو در آن جا به بالاترین سطح رسید. در زندوره و مناطقی که علیه رفقای ما از اسلحه شیمیایی استفاده می‌کنند، رفقایمان در حال مبارزه و مقاومتی بزرگ هستند. همه می‌توانند این مبارزات را ببینند. دولت ترکیه در مقابل مقاومت و مبارزات گریلا درمانده شده است.

جنگ دو سیستم

گریلا آمد در ادامه اعلام کرد، سربازهای اشغالگر ترکیه جرأت ندارند در مقابل نیروهای گریلا بجنگند. وی گفت؛"در برخی از ویدیوها صدای فریاد و داد و بیداد سربازهای دشمن بگوش می‌رسد. بدون شک میان نیروهایی که برای پول می‌جنگند و نیروهای گریلا که با روح آپویی مبارزه می‌کنند، تفاوت بسیاری وجود دارد. رفقای ما هر روز علیه دشمن عملیات‌هایی انجام می‌دهند. دشمن از لحاظ روحی و روانی بسیار درمانده شده است. این شرایط با مقاومت شاهین‌های زاگرس و جنگ خابور گسترش خواهد یافت.

این جنگ، جنگی کوتاه مدت نیست. ممکن است چندین سال به طول بیانجامد. به دلیل آنکه از لحاظ ذاتی جنگ میان سیستم کاپیتالیسم و سیستم آزادیخواهی دمکراتیک رهبری است. این جنگ، جنگ میان دو سیستم است. جنگ بشریت، جنگ بود و نبود است. باید همه این را به خوبی بدانند. دولت اشغالگر ترکیه میان پ.ک.ک و پ.د.ک هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. با روش‌های گوناگون علیه همه‌ی کوردها می‌جنگد.

دولت ترکیه هرگز نمی‌تواند در مقابل ما پیروز شود. ابتدا دولت ترکیه و همه باید این را به خوبی بدانند. اراده و قدرت گریلا در زمان جنگ مشخص می‌شود و پیروزی را تضمین می‌کند."