ندیم سون: گلادیو در ترورهای پاریس نقش دارد

عضو کمیتەی مرکزی پ.ک.ک ندیم سون اظهار داشت که بدون رضایت ناتو، یک کشور عضو ناتو نمی تواند در کشور دیگری از ناتو فعالیت کند و دربارەی کشتارهای پاریس هم به نقش گلادیوی ناتو اشاره کرد.

ندیم سون دربارەی قتل عامهای پاریس با رادیو ولات گفتگو کرد.

ندیم سون با گرامیداشت  یاد و خاطرە شهدای ترور سال ٢٠١٣ ؛ سارا، روژبین، روناهی  و شهدای ترور اخیر در پاریس، اوین گویی، میر پرور و عبدالرحمان قیزل گفت: وظیفەی این جنبش این است که انتقامشان را بگیرد.

در هر دو ترور ناتو دخیل است

ندیم سون عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک افزود که هر دو ترور در پاریس عملیات گلادیوی ناتو بە شمار رفتە و این چنین ادامه داد: از سال ١٩٨٥ علیه جنبش مان دستوری صادر کردند. در سال ١٩٩٣ در اتحادیەی اروپا آنرا اجرایی کردند. جنبش مان را در سال ١٩٩٣ در آلمان و فرانسه ممنوع کردند. آن هم عملیات ناتو بود. آلمان مرکز ناتو در اتحادیەی اروپاست. درسال ١٩٩٣ شروع کردند و صدها میهن پرست کورد را دستگیر کردند.

فرانسه هم بە چنین اقدامی دست زدە است.  هر دو نیز عضو مٶسس مجلس اروپا و اتحادیەی اروپا هستند. سیاستها از سوی آنها طراحی می شود. لذا پس از آن پروندەی دوسلدورف علیە هوالانمان باز شد کە بیعدالتیت آشکاری بود و بەهیچ وجه قابل قبول نیست. وقتی انسان روابط بین الملل، معادلەی سیاسی، منافع ناتو و مدرنیتەی سرمایەداری را  تحلیل می کند، آنوقت می بیند که شرایطی فعلی نیز نشان می دهد که درمقابل جنبش آزادی و کوردها چیزی عوض نشده است. قطعاً وضعیت خلقها، سیستم سازماندهی و سطح مبارزات پیشرفت کرده است. ترور اول و نیز دوم بدون رضایت و اجازەی ناتو، محال است که در یک کشور ناتو و بدست یک عضو دیگر ناتو انجام شده باشد. تروری فاشیستی بدین نحو، کشتار و حذف فیزیکی افراد، نقش گلادیاتور است.

جنگ گلادیاتور در برابر کوردهاست

در ادامە این گفتگو، عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک ندیم سون گفت که ناتو در آستانەی فروپاشی است و افزود: پیش بینی های رهبرمان هست. ناتو، سازمان ملل و دیگر سازمانهای اولیەی جهان به بن بست و نقطەی پایان رسیده اند. مدرنیتەی سرمایەداری سقوط می کند. بەواسطەی جنگ روسیه- اوکراین سعی کردند با رهبری آمریکا دوباره خودشان را بازسازی کنند. سپس مانند یک پیاده نظام نقش سرباز زمان جنگ سرد را به ترکیه دادند. تلاشها برای به عضویت درآوردن فنلاند و سوئد جنگی است برای ممنوع کردن و مقصر نشان دادن پ.ک.ک و ممانعت از مبارزه اش.

جنگ ناتو و گلادیوی ناتو علیه خلق کوردی است که در قالب پ.ک.ک کار می کند. حکومتها عوض می شوند. ده سال پیش اولاند رئیس جمهور فرانسه بود. مثلاً سوسیالیست بود و خود را مانند دوست خلقها نشان می داد. در زمان او ترور اول پاریس روی داد. آنهم در نهاد و مکانی قانونی  در مقابل دید هزاران دوربین روی داد. کاملاً مشخص بود، ولی باید مکانیزمهای آن بە خوبی  آشکار شوند. رویداد دیگر نیز در مجتمع فرهنگ و هنر کوردی انجام گرفت و اتفاقی نیست. با قتل تحت نام ترور، ناتو می تواند هر جنایتی را انجام دهد. این را نیز از طریق گلادیو انجام می دهد.

اظهارات اولیه تلاشی بود برای عکس کردن و به بیراهەبردن

ندیم سون در بخش دیگری از سخنان خود  به اظهارات اولیەی مسئولین دولت فرانسه پرداخت که حمله را در قالب نژادپرستانه توصیف کردند پرداخت و افزود: این تلاشی هدفمند بود. در حادثەی عمر گونای نیز انجام دادند. سپس کاستهای عمر گونای منتشر شد. سندی مبنی بر طراحی نقشە از سوی عمر گونای  منتشر شد، حمله علیه کیست و چگونه انجام شده است. بعداً هم دستورات ریاست میت در این بارە آشکار شد. همەی آن مکانیزمها معلوم بودند. لذا لازم است علیه آن مبارزه کنیم."

ندیم سون گفت ترور دوم پاریس تلاش و اقدامی فردی نیست و افزود: طبق اطلاعات منتشر شدە برای افکار عمومی قاتل ١٢ روز پیش از زندان آزاد شده بود. ١٢ روز پیش روز چگونه آزاد می شود، چگونه به مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا آمد و چگونه به رستوران آوستای کوردها و پیرایشگاه کوردها تیراندازی کرد؟ این باورنکردنی است، آنجا فقط به هوال اوین گویی حمله می کند. طبق معلومات ما هوال اوین ابتدا زخمی می شود، ضارب به بالای سرش می رود و مجدداً به او شلیک و او را شهید می کند. این یک برنامه است و آن فرد برایش آماده شده است. نقشه بوده و احتمالاً وعدەهایی به او دادەاند.

ممکن است مانند عمر گونای او را نیز بکشند

ندیم سون گفت معلوم نیست در تحقیقات چە اطلاعاتی  از قاتل کسب می شود و افزود: "ممکن است مانند عمر گونای او را نیز بکشند. باید کورد هوشیار باشد و از پیگیری این مسئله غافل نشود. ممکن است آن فرد مسن را نیز کشته و بگویند مرده است. می توانند بگویند سکته زده است، در زمان بازجویی سکته زده است.

فرانسه تنها شامل حکومت فرانسه نیست. نیروهای کمونیست، چپ، بەویژه دوستانی که مبارزەی کورد را برحق می دانند، در این بارە سخن گفتەاند و از تحقق عدالت پشتیبانی کردند. این مواضع را باید ارج نهاد.

لازم است در همەجا مبارزه کنیم

عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک ندیم سون تاکید کرد که نابودکردن پ.ک.ک محال است و افزود: "برای استمرار قدرتشان دور نیست که بازهم به سناریوهایی از این دست متوسل شوند. لذا لازم است خلقمان با قدرت از موجودیت و مبارزات خود و آیندەاش دفاع کند. این امری اتفاقی نیست. به تعلیم و تربیت، سازماندهی، سیاسی بودن، روابط بین الملل و دیپلماتیک مرتبط است. هر رفیق، هر هوال، هر میهن پرست و انقلابی باید بیشتر در مبارزات شرکت کند. درهمه جا باید مبارزه کنیم. این جواب درست به این امر است."