نیروهای مدافع خلق: یک متجاوز نظامی ارتش ترک در زاپ مجازات شد

در منطقە زاپ، در جریان عملیات نیروهای گریلا یک اشغالگر متجاوز ترک مجازات شد.

اطلاعیە مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در این رابطە بە شرح زیر است:

در نتیجە عملیات نیروهای ما علیە نیروهای اشغالگر، یک متجاوز مجازات شد.

ارتش اشغالگر ترک نواحی برخودان را ٢ بار با بمبهای ممنوعە و ٥ بار با هواپیماهای جنگی، ١٤ بار با هلیکوپترهای تهاجمی و دهها بار با کاتیوشا، تانک و سلاحهای سنگین مورد حملە قرار دادە است.

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس:

٥ دسامبر ساعت ١٠:٣٠ دقیقە در منطقە برخودان چمچو، یکی از اشغالگرانی کە درصدد نصب دوربین نظارتی برآمدە در منطقە برامدە بود، هدف تیمهای متحرک ما قرار گرفت. در نتیجە حملات نیروهای ما با سلاح سنگین، یکی از اشغالگران مجازات شد.

در چارچوب کارزار انقلابی شهید ساواش مرعش، جنگ خابور:

در ٥ دسامبر ساعت ١٣:٠٠ در منطقە برخودان ارتفاعات آمیدی، تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین اشغالگران را هدف قرار دادند.

حملات ارتش اشغالگر ترک با سلاحهای شیمیایی و ممنوعە:

در ٥ دسامبر ساعت ١٦:٢٠ دقیقە در منطقە برخودان چمچو، استحکامات جنگی شهید بوتان ٢ بار با بمبهای ممنوعە هدف قرار گرفت.

در ٥ دسامبر مناطق برخودان ارتفاعات جودی و بهار ٥ بار توسط هواپیماهای جنگی بمباران شد.

در روزهای ٥ و ٦ دسامبر مناطق برخودان ساجا، کورژارو، ارتفاعات آمیدی ١٤ بار توسط هلیکوپترهای تهاجمی بمباران شدند.

٥ دسامبر مناطق برخودان سیدا، چمچو، اف-ام، ارتفاعات آمیدی و جودی دهها بار با کاتیوشا، تانک و سلاحهای سنگین گلولە باران شدند.