پ.ک.ک: خلق کورد پاسخی قاطع به قتل‌عام پاریس می‌دهد

پ.ک.ک به منابست سالگرد قتل‌عام پاریس در بیانیه‌ای اعلام کرد:"خلق کورد عاملان این قتل‌عام را به دادگاه می‌کشد، با آزادی کوردستان و دمکراتیک نمودن ترکیه پاسخی نیرومند به قتل‌عام پاریس می‌دهد.

کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان به مناسبت ٩مین سالگرد قتل‌عام پاریس بیانیه‌ای را در وبسایت خود منتشر کرد. در بیانیه آمده است:

"٩ سال پیش در پاریس انقلابی بزرگ سکینه جانسز (سارا) و هوالان روژبین (فیدان دوغان) و روناهی (لیلا شایلمز) به شهادت رسیدند. ما یاد و خاطره هوالانمان، زنان انقلابی را گرامی می‌داریم. پیمان خود را تجدید می‌کنیم که خط آزادی زنان را که آرمان آنان بود در کوردستان آزاد محقق کنیم.

این قتل‌عام از سوی دولت استعمارگر ترک صورت گرفت. قاتل عمر گونای یک عضو سازمان میت بود. کسی که دستور انجام این قتل‌عام را در مرکز پاریس صادر کرد دولت ترک و نخست‌وزیر وقت طیب اردوغان می‌باشد. دست زدن به چنین قتل‌عامی که رژیم ترک را با جنایتی بزرگ روبرو کرده و عواقب بسیاری را با خود به همراه می‌آورد، محال است که به شیوه‌ای خودسر از سوی میت انجام شده باشد. اگر چه اسامی ٢٢ عضو رهبری پ.ک.ک که 'لازم بود کشته شوند' چند ماه پیش از این قتل‌عام از سوی منابع معتبر آشکار شدند.

هوال سارا که از بنیانگذاران پ.ک.ک و جنبش زنان کورد بود را هدف قرار دادند. هوال سارا با مقاومت در زندان‌ها در قلب آحاد خلق جای گرفته بود، به همین دلیل هدف حمله قرار گرفت.

رژیم ترک رهبر آپو و پ.ک.ک را بزرگترین دشمنان خود می‌داند، به همین دلیل بنیانگذاران پ.ک.ک را هدف قرار می‌دهد. ترور هوال سارا در راستای انتقام‌ از مبارزه آزادی خلق کورد است. قتل این انقلابگران بزرگ زن، سطح خصومت رژیم ترک را با کوردها را نشان می‌دهد. می‌خواهند موجودیت کوردها را ریشه‌کن کنند، آنهایی که از موجودیت کوردها صیانت می‌کنند به عنوان بزرگترین دشمنان محسوب می‌گردند.

رژیم ترک ریسک‌های بزرگی را پذیرفت و اینگونه هوال سارا و هوالان وی را به شهادت رساند. این امر حاکی از عظمت مبارزات هوال سارا می‌باشد. هوال سارا همچون سمبل خشم خلق کوردستان و خلق درسیم به صفوف گروه آپویی پیوست و یکی از بنیانگذاران پ.ک.ک بود. پیوستن به گروه آپویی و جای گرفتن در میان بنیانگذاران پ.ک.ک نشانه عزمی راسخ است. همچون یک زن در چنین مبارزه بزرگی جای گرفت و این مسئولیت را پذیرفت. این مورد نشان می‌دهد که هوال سارا دارای چه شخصیت والایی است.

این شخصیت هوال سارا در مقاومت زندان شماره ۵ آمَد با تمامی ویژگیه‌ای خود بروز کرد. هوال سارا با مقاومت خویش به سرچشمه شهامت تمامی رفقای زن دربند مبدل شده بود. همزمان به منبع الهام تمامی مقاومتگران زندان بدل شد. در مقاومت فشار و شکنجه طاقت‌فرسا یک ذره از اراده و ایستار خود عقب‌ ننشست. هیچگونه فشار و شکنجه‌ای نتوانست ایستار وی را در هم بشکند. فشار و ظلمی که بر وی تحمیل شد با واکنش تف کردن به صورت دشمن، خود را نشان داد.

هوال سارا به دلیل عشق وافر به میهن و خلقش به صفوف مبارزه پیوست، به دلیل عشق بزرگ و دلسوزی حزب و رفقایش هر لحظه از زندگی خویش را وقف مبارزه آزادیخواهی کرد. عواطف زنانی که به دلیل حاکمیت ۵ هزار ساله مرد خدشه‌دار شده‌اند را در قلب خود جای داد، با مسئولیت‌پذیری عمل کرده و برای رسیدن به پیروزی لحظه به لحظه زندگی را مبارزه مبدل نمود. زندگی خود را با عشق و علاقه به اطرافیان و هوالانش بخشید، انرژی مثبت را با هوالانش به اشتراک گذاشت. هوالانی که حتی برای مدتی کوتاه با وی زندگی کرده باشد بسیار او را دوست می‌داشتند و احترام ویژه‌ای را برای هوال سارا قائل بودند. هوال سارا در مبارزه آزادی خلق و زنان کورد همیشه زنده خواهد بود. همچون یکی از شخصیت‌های الگومانند این مبارزه در میان جاودانه‌ها جای گرفته است.

روژبین یکی از همرزمان پاکدل بود که از غرب فرات -که درصدد پاکسازی آن از کوردها هستند - مجبور به ترک میهن و اقامت در اروپا شده بود. برای اینکه در اروپا به صدای خلق کورد مبدل شود در فعالیت دیپلماسی جای گرفته بود. در شناساندن مبارزه آزادیخواهی خلق کورد و گسترش مبارزه برای آزادی رهبر آپو نقش داشت. خلا ناشی از فقدان ایشان همچنان ادامه دارد.

هوال روناهی یکی از هوالان جوان بود که همچون علی‌ چیچک درد، حسرت و خشم خلق کورد را در قلب خود جای داده بود. همیشه می‌خواست با حس مسئولیت‌پذیری برای تحقق موجودیت خلق کورد و دستیابی به آزادی در صف مقدم مبارزه باشد. برای اینکه شایسته ستاره سرخ خلق کورد علی چیچک باشد وارد مبارزه‌ای بزرگ شد.

پرونده قتل‌عام پاریس، مبارزه تمامی زنان جهان است

به رغم آنکه هوال سارا، فیدان و روناهی در مرکز پاریس به شهادت رسیدند، قوه قضائیه فرانسه رژیم ترک و آمران این قتل‌عام را به دادگاه نکشیده است. به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی خود عدالت را به کنار نهاد. هر دولتی اگر عدالت را به حاشیه براند آن رژیم از ارزش‌‌های معنوی تضعیف می‌شود. تا زمانی که دولت فرانسه مسئولیت دست‌اندرکار در این قتل‌عام را دادگاهی نکند، همیشه به عنوان یک دولت فاقد عدالت مشاهده می‌شود. سازمانهای رسمی فرانسه شاید بتوانند برای منافع خود عدالت را به حاشیه برانند. اما ما انتظار داریم که خلق و نیروهای دمکراسیخواه فرانسه، همچون صاحبان واقعی این پرونده موضع خود را نشان دهند و به شیوه‌ای عمل کنند که عاملان محاکمه شوند. پرونده قتل‌عام پاریس تنها مختص به دمکرات‌های کورد و فرانسه نیست، بلکه پرونده تمامی زنان جهان است. ما اذعان داریم که زنان جهان از این پرونده صیانت به عمل آورده و برای محاکمه مجرمان مبارزه خود را گسترش دهند.
خلق کورد از آمران و عاملان این قتل‌عام دست برنمی‌دارد. با آزادی کوردستان و دمکراتیک نمودن ترکیه پاسخی نیرومند به این قتل‌عام می‌دهد. بدون شک مجازات قاتلان وظیفه‌ای اساسی نسبت به خلق و زنان کورد می‌باشد.

ما یاد و خاطره هوالانمان را که در ٩ ژانویه در پاریس به شهادت رسیدند گرامی می‌داریم و پیمان می‌بندیم که با گسترش مبارزه از میراث آنان صیانت به عمل آوریم.

یاد و خاطره هوال روبار، هوال خلیل و هوال مراد را زنده نگاه می‌داریم که در ۶ ژانویه ٢٠١٧ د رحمله هوایی رژیم ترک به شهادت رسیدند. بیرق مبارزه آنان همچنان در کوردستان در اهتزاز است.

ما یاد و خاطره پیشاهنگان خودمدیریتی سوه دمیر، پاکیزه نایر و فاطمه اویار که در ماه ژانویه به شهادت رسیدند را زنده نگاه می‌داریم. تجدید پیمان می‌کنیم در مبارزه آزادی از مقاومت و شهامت بزرگ آنان صیانت کنیم و کوردستان آزاد، ترکیه و خاورمیانه دمکراتیک را که آرمان انان بود محقق کنیم."