پیکر ۴ گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند

پیکر ۴ گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) که در لجه به شهادت رسیده بودند، به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند.

در ۱۸ سپتامبر در روستای دره‌قولی واقع در منطقه‌ی لجه در آمد،  ۴ گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) بر اثر بمباران به شهادت رسیدند، پیکر آن‌ها به پزشکی قانونی آمد برده شد، پس از آزمایش DNA از خانواده‌هایشان، امروز پیکر آن‌ها را از سازمان پزشکی قانونی تحویل گرفتند.

پیکر هاوین‌ کرکوچ‌ به روستای گرباریشک ایلح و پیکر چتین تمل (دمهات) به سوی مرکز وان برده شد. همچنین پیکر جیهاد آی (پاسور روهات) به سوی روستای سالکیملی واقع در منطقه‌ی پاسور آمد و پیکر هولیا‌ دمیر (ئاخین موش) به سوی روستای هوشگلدی‌ در منطقه‌ی کوپی موش برده شد.