قلبی آکنده از اراده و شجاعت

چگونه قلبی چنین دلیر می شود و چگونه ارادەای آنقدر چنان بزرگ می شود که حتی سلاح شیمیایی هم نمی تواند ذرەای از این اراده را کم کند؟!

چگونه قلبی چنین دلیر می شود و چگونه ارادەای آنقدر چنان بزرگ می شود که حتی سلاح شیمیایی هم نمی تواند ذرەای از این اراده را کم کند؟! فرزندان آزادیخواه کورد در کوههای سر بەفلک کشیدەی کردستان این مهم را به ما نشان دادند و روزانه شاهد این اراده و شجاعت فرزندان کردستان هستیم. هوال دلوین دالاهو دختر سرکش کردستان، یکی از آن گریلاها بود که این را به ما نشان داد.

ریزان از همان اوان کودکی قلبش را با عشق میهن پرورش داد. در سال ١٣٧٣ در شهر مریوان کودکی جسور و دلیر چشم بەجهان گشود. راه یک زندگی معنی دار و سرشار از مبارزەی آزادی خلق کورد را انتخاب کرد. آن دختر کوچک به رهرو این راه بزرگ پیوست و با آگاهی پرورش می یافت و با همین هدف اسمش ریزان شد تا هرگز یادش نرود که او ریزان راه مبارزه علیه اشغالگران و ریزان راه آزادی است.

ریزان از همان کودکی با فرهنگ میهن دوستی و با آگاهی بزرگ شد. احساس عشق به میهن، اراده و شجاعتی به او داده بود که بیشتر به ادامەی این راه مطمئن شود. ریزان در سال ١٣٩٢ ریافت که دیگر وقت آن رسیده است که اولین گام را در این راه بردارد و بدین شیوه اولین قدمش را برداشت. ریزان از همان کودکی دلش را با عشق وطن پر کرد و دلوین دالاهو نام گرفت.

به مانند بلندی های دالاهو روحیەای بزرگ پیدا کرد، دلوین مانند نامش صاحب دلی پر از اراده و نیرو بود، مانند بلندیهای دالاهو روحی بزرگ داشت.

دلوین تلاش کرد با بهرەگیری از ایدئولوژی و فلسفەی رهبر آپو خود را پرورش دادە و خودش را به نقطه امید خلق کورد بدل نماید. با زمینەای که تشکیلات آپویی برایش فراهم کردە بود تلاش میکرد در همەی عرصەهای  زندگی گریلایی خود را پیش ببرد و بنابر نیازها به تشکیلات و خلقش خدمت کند. هوال دلوین خودش را به چنان سطحی رساند که کسی نتواند مابین او و خورشید آزادی قراربگیرد و سایەای بر سرش نیفتد و اشعەی خورشید را به درونش بتاباند و خودش را با آن گرم و روشن کند. برای آنکه روشنایی به درونش برسد تمام ابرهایی که مانعش می شدند را رد کرد. او به آفتاب رسید و از ته دل به گرمای زندگی رسید. اینگونه به رهرو حقیقت بدل شد.

دلش مانند نامش بود، دلی همانند فولاد و روحیەای سرشار از ارادەی دختری یاغی و سرکش روژهلاتی!

هوال دلوین با آگاهی از اهمیت رفاقت درمیان تشکیلات، با رفاقت رفتار می کرد. او می دانست که در جنبش آزادی اگر رفاقت نباشد، نمی توانی یک روز هم مقاومت کنی. اگر عشق رفاقت نباشد نمی توانی یک روز هم زندگی کنی. هوال دلوین با عشق جغرافیای کوردستان و محبت رفاقت دلش را عجین کرده بود و درنتیجه دلش مانند نامش بود دلی از پولاد و روحی لبریز از ارادەی دختری یاغی روژهلاتی.

هوال دلوین با این مختصات در ذهن همەی هوالان ماندگار شد و عشقی متقابل را نیز از رفقا دریافت کرد. شجاعتی که در هوال دلوین بود در وجود سایر رفقا نیز قدرت و نیروی بزرگی درست می کرد. لحظه بەلحظەی زندگیش، بیشتر خودش را با فلسفەی آپویی مسلح می کرد و با روحیەی فداکاری در راه رهبری، خلق و رفقایش به یکی از اعضای نیروهای ویژه تبدیل شد.

در سطح فدایی برای اینکه انزوای رهبر آپو را بشکند، بی وقفه به مبارزەی آزادی ادامه داد. در مقابل همەی حملات دشمن با روحیه و ارادەای که فلسفه و ایدئولوژی رهبر آپو در آن عجین بود، ایستاد و جنگید. هرچقدر توانست خود را در فلسفەی آپویی پرورش داد. این را به دشمن ثابت کرد که هرچقدر به خلق و گریلا حمله کند، گریلا توان و ارادەاش بیشتر می شود و محکمتر از دیروز با دشمن روبرو می شود.

هوال دلوین در زمینەی احساس و روحیه آنچنان خودش را تقویت کردەبود که هیچ یک از حملات دشمن نمی توانست ذرەای از ارادەاش را کم کند و در همەی جنبەهای درونی، جسمی و ایدئولوژیک در مقابل ایدەی اشغالگری جنگید.

راه حقیقت با رهروی هزاران گریلا تا رسیدن به مقصد ادامه دارد

در کارزار عقابهای زاگروس جای گرفت و با شجاعتش در برابر دشمنان جنایتکار کوردبە  نبر دست زد و مقاومت کرد. در تونلهای جنگ آواشین با روحیەای که از "زیلان"نامهای این مرز و بوم گرفته بود، شانه به شانەی رفقایش در مقابل حملات تکنیکی و سلاح شیمیایی دولت فاشیست ترکیه مبارزه کرد.

هوال دلوین در تاریخ 13 آذر سال 1400 همراه با چهار هوال دیگرش پس از مقاومتی بی مانند در تونلهای جنگی "ورخله" بەدلیل جراحت با سلاح شیمیایی ارتش ترکیه به کاروان شهداء پیوست.

البته این جنایات رژیم ترکیه بدون پاسخ نخواهند ماند و تا ارادەی هوال دلوین در رفقایمان باشد، دشمن تلافی جنایاتش را خواهد دید.

راه حقیقت با رهروی هزاران گریلا که دارای روحیەی هوال دلوین اند تا رسیدن به مقصد ادامه دارد.

نام و نام خانوادگی: ریزان درآفرین

نام سازمانی: دلوین دالاهو

زمان و محل تولد: 1373 مریوان

زمان و محل پیوستن: 1392 مریوان

زمان و محل شهادت: 1400 آواشین