تارا حسین: تقاضا از مردم سلیمانیه برای استقبال از پیکر شهدا

قرار است پیکر امینه کارا به شهر سلیمانیه انتقال یافتە و از آنجا نیز به مخمور انتقال دادە شود. تارا حسین ریاست مشترک جنبش آزادی هم از مردم سلیمانیه می خواهد که با آغوش گرم از پیکر وی استقبال کنند.

روز گذشتە در مراسمی شکوهمند مراسمی برای بزرگداشت دومین ترور پاریس از سوی کوردها و دوستانشان در ویلرز لی بل پاریس، با تقدیم تاج گل برگزار شد. تصمیم بر این است کە پیکر شهدا بە زادگاهشان فرستاده شود.

در میانەی مراسم بزرگداشت، تارا حسین ریاست مشترک جنبش آزادی جامعه کردستان، سخنانی ایراد کرد و اشاره نمود حملات و کشتار دولت ترکیه تنها علیه کوردها نیست، بلکه حمله است به بشریت و آزادی و کرامت انسان، حملەی دولت ترکیه است به دموکراسی مورد تبلیغ اروپا.

دولت ترکیه اکنون علیه نیروهای آزادیخواه کورد در کوههای کردستان بمب شیمیایی بەکار می برد، این اقدامات نیز برای نابودسازی خلق کورد است، چون امروزه همە می دانند که مبارزەی خلق کورد تنها برای خودش نیست، بلکه برای آزادی و آشتی و زندگی مسالمت آمیز مردم جهان است. امینه کارا و شهدای کشتار پاریس برای آزادی بشریت مبارزه کردند، لذا جهان بدهکار شهدای راه آزادی است.

در بخش دیگری از سخنانش تارا حسین به جنایات دولت ترکیه اشاره کردە و گفت: استفاده از سلاح ممنوعه و قتل عام، نشانەای است از مراحل پایانی دولت اشغالگر ترکیه و امروز خلق کورد، مانند گذشته نیست، دربرابر کشتار ساکت نمی ماند، این خلق امروز در مبارزه است و بیچاره نیست، امروزه کورد آزاد با رهبری زنان در منطقه تغییر می آفریند، لذا باید خلقهای منطقه و جهان از این جنبش حمایت کنند که در هر چهار بخش کردستان پیشقراول دموکراسی و آزادی و آشتی است.

در پایان از خلق کردستان می خواهم که بەگرمی از پیکر شهدا استقبال ردە و در ادامە افزود: از مردم کردستان و بویژه شهر سلیمانیه می خواهم آغوششان را برای فرزند رهبرشان باز کنند و شکوهمندانه از آنان استقبال کنند.قرار است پس از پایان مراسم، امینه کارا به مخمور، میر پرور به موش و عبدالرحمان کیزل به قارس فرستاده شوند.