یژا ستار: به مانند سارا می جنگیم و انتقام زنان را می گیریم

فرماندهی نیروهای یژاستار در سالگرد ترور شهید سارا و هوالانش اعلام نمود کە مانند سارا می جنگیم، مبارزه می کنیم و انتقام سارا، ناگهان، اوین و همەی زنان را می گیریم.

فرماندهی قرارگاه مرکزی واحدهای زنان آزاد کوردستان ی.ژ.استار بەمناسبت دهمین سالگرد ترور پاریس اطلاعیەای منتشر کرد که به شرح زیر است:

در دهمین سالگرد قتل عام پاریس کە در جریان آن فرماندەی پیشرومان سارا و هوالان؛ روژبین، روناهی شهید شدند، یکی دیگر از پیشگامانمان در راه آزادی؛ اوین گویی و هوالانش در ٢٣ دسامبر شهید شدند، با عشق و احترام یاد شهدا را گرامی می داریم. تعهدمان را تکرار می کنیم که آرمان آزادی هوالان شهید را محقق می کنیم.

جنبشمان پ.ک.ک، برای خلق کوردستان و حقیقت زنان که در تاریکی سیستم مردسالاری محدود شده است، به امید آزادی مبدل شده است، نه تنها برای زنان کورد بلکه برای همەی زنانی که دنبال یک زندگی آزاد و انسانی می گردند. لذا رهبر آپو که در کانون مبارزەی زندگی آزاد قرار دارد به مثابەی سرچشمە ارزش و خالق شعار "پیروزی در جنگ، آزادی در زندگی" به تولدی دوباره برای همەی زنان تبدیل شد. درنتیجه از آغاز تا این مرحله زنان در همەی سطوح پیشرفتهای پ.ک.ک نیروی پیشرو بودەاند. بی شک اولین رهرویمان، اولین فرمانده زنمان که به مبارزەی آزادی ایمان داشت، خالق همەی قدم های آغازین آزادیخواهی زنان، هوال سارا است. انقلاب زنان با مبارزە بزرگ سارا برای زندگی آغاز شد، هزاران فرمانده زن در صفوف زنان پ.ک.ک نبرد بی امانی را طی کردند و برای زنان خاورمیانه و همەی زنان به نقطه امیدی بدل شدند.

بی شک این سطح که پیکارمان برای آزادی زن و سپاه زنان به آن رسیده است، با رنج فراوان رهبر آپو و یکی از هوالان ابتدای راه، هوال سارا بەدست آمده است. درجەای که هوال سارا در آزادی بدان رسیده، در مبارزەی ما برای آزادی زنان نقش و تأثیر داشته است. آن خط حزبی بودن که ساراها درستش کردەاند، در انقلاب زنان روژآوا نشان داده است که انسان چگونه می تواند مقاومت کند و از مردمش دفاع کند.

مبارزەی سارا حقیقت زن آزاد در صفوف مبارزات گریلا را برجسته و نمایان کرده است. نحوەی مبارزه و خط زنان پیشرو گریلا در زاپ، متینا، آواشین و شمال کوردستان علیه دولت فاشیست ترکیه به نتیجه رسید و نشان می دهد که استراتژی جنگ خلق دموکراتیک از ساراها شروع شده و با بریتان، زیلان و اوین ها ادامه یافته و اکنون به اوج خود رسیده است. آن خط مبارزەای که ساراها ایجاد کردند و ایستادگی گریلا علیه تهاجمات وحشیانەی فاشیزم که در جریان است، به چراغی برای ایستادگی بشریت مبدل شد که با شعار "ژن، ژیان، آزادی" در تمام جهان پخش شده و درحال گسترش است. بەعنوان نیروهای ی.ژ.استار همراە با آرمانهای سارا می جنگیم، با مبارزەی ساراوار انتقام دیگر ساراها، ناگهان ها، اوین ها و همەی زنانی را می گیریم که به رهبر آپو گرایش داشتەاند.

در برابر این بردگی که امروزه در جهان به زنان تحمیل کرده اند، شیوەی پیکار سارا به فلسفەی زیستن بدل شده است. انقلاب آزادیخواهی کوردستان به سمت انقلاب زنان قدم بر می دارد، شعار " ژن، ژیان، آزادی " نشان داد که بردگی تحمیل شده بر زنان، با شیوەی سارا بودن رد شده است کلید آزادی جامعه نیز انقلاب زنان است. بەهمین سبب در هرجایی که مبارزه در جریان باشد، زنان به نیروی رهبری تبدیل شده اند. خط مبارزاتی آزادی زنان کوردستان با سارا رشد کرد و امروز نیز با نیروی یژاستار که با رویکرد نیروی دفاع از خود همەی زنان می جنگند، به سازمانی جهانی برای دفاع از آزادی زنان مبدل شده است. ما بەمثابەی نیروی دفاع مشروع آزادی زنان ی.ژ.استار، تصمیم گرفتەایم که میراث سارا را زنده نگەداریم و خود را بەهمەی زنان برسانیم.

در حالیکه سال ٢٠٢٣ را با شعار ژن، ژیان، آزادی شروع کردیم، آن نبرد زنان که از ساراها شروع شد در همەی مناطق کوردستان، با رهبری هزاران فرمانده پیشرو مانند اوین، دلال، نالین، آزه، گلناز، آوزم، بنوش و ژیندا، نیروی فعال و بزرگی را تشکیل داده و ضربات مهلکی به دشمن می زند. در مدت سی سال فعالیت سپاه زنان مان، دوست و دشمن و همه کس دیدەاند که اشغالگران فاشیست را چگونه به زانو درآوردەایم! چه درجنگ تونل ها و سنگر مقاومت گریلا، نیروهای یژاستار با روحیەی سارا جنگیده اند. درمقابل سلاح شیمیایی و تاکتیک اتمی دشمن با موضع هوال سارا که در برابر دشمن سر خم نکرد، ایستادگی کردیم. یادگیری و فهمیدن حقیقت سارا به معنی فهم این است که چگونه تاریخ آزادی زنان از راه مبارزه گذشته است. فهم این خودبودن بدست آوردن آزادی است. لذا سارا دلیل مبارزەی ماست.

تشکیلات ما که با هوال سارا شروع شد، با خون و زندگی زیلان، بریتان، عظیمەها، دلال ها، دوغان ها، بریوان ها، اوین ها، سارا و روکن ها و خیلی زنان دیگر، به دشمن ضربه زده و نیروی فعالی را بوجود آورده است. ما بەعنوان نیروهای یژاستار علیه تمامی حملات و توطئەها راه ساراها را ادامه می دهیم. ارزشهای والایمان پیش از همه، شبح سیستم مردسالار- فاشیست است. پیمان می بندیم که انتقام سارا، روژبین، روناهی، اوین، بوتان، ناگهان آکارسال، سیوی دمیر، پاکیزه ناییر، فاطمه اویار و همەی زنانی را می گیریم که در برابر دشمن ایستادگی کردند. با انگیزەی آزادی که ما از سارا، اوین و دلال گرفتەایم که با پیروزی مبارزەی زنان علیه حاکمیت مردسالاری و فاشیسم در اوج است، جامعەای نوین بنیان می نهیم."