اعدام ٥٥ نفر در ایران، ١٠٧ نفر در انتظار اعدام

سازمان حقوق بشر ایران اعلام نمودە است کە طی ٢٦ روز، پنجاە و پنج نفر از سوی حاکمیت ایران اعدام شدە و ١٠٧ نفر نیز در انتظار اعدام هستند.

سازمان حقوق بشر ایران در رابطە با اعتراضات ایران آماری را منتشر کرد. این سازمان اعلام کردە است کە هویت ٤٨٨ نفر برای این سازمان محرز شدە است؛ از این میان ٦٤ نفر کودک هستند. ١٠٧ نفر نیز با گرفتن حکم اعدام، زیر تهدید اعدام بە سر می بردند.

احراز هویت ٤٤٨ نفر از کشتە شدگان، ١٠٧ نفر در انتظار اعدام

سازمان حقوق بشر اعلام نمودە است کە از ابتدای اعتراضات در ایران، قادر شذەاند هویت ٤٨٨ نفر ازافرادی را محرز کنند کە از سوی نیرهای امنیتی ایران بە قتل رسیدەاند، ٦٤ نفر از کشتەشدگان کودک هستند.  در بخش دیگری از این گزارش آمدە است کە برای ١٠٧ نفر بە دلیل مشارکت در اعتراضات حکم اعدام صادر گشتە است.

در بخش دیگری از این گزارش اعلام شدە است کە با گذشت ٢٦ روز از اغاز سال ٢٠٢٣، حداقل ٥٥ نفر بە منظور ایجاد جو ارعاب و وحشت از سوی حکومت ایران اعدام شدەاند.