کاراییلان: جنگ ادامە پیدا خواهد کرد و هیچ کس نباید بە آن بدون توجە باشد- بخش دوم

مراد کاراییلان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان خاطر نشان ساخت کە در مناطق حفاظتی میدیا همچنان نبردهای شدیدی در جریان هستند.

مراد کاراییلان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان خاطر نشان ساخت کە در مناطق حفاظتی میدیا همچنان نبردهای شدیدی در جریان بودە  و هیچ کس نباید بدون توجە و خونسردی نسبت بە آنها برخورد کند، همە باید نسبت بە برخودان نیروهای گریلا توجە نشان بدهند. نبردهایی کە روی دادەاند، مسائلی معمولی و آسان نیستند.برای خلق کورد مایە امید هستند، امروز دختران و پسران کورد ارادەای بزرگ را از خود نشان می دهند، نبردی تاریخی را ادامە می دهند، از خلقمان و بە ویژە خلقمان در باشور کوردستان می خواهیم کە از این قهرمانان حمایت بکنند، آنها را تنها جا نگذارند. در همە جا از این قهرمانان حمایت کنند تا این برخودان تاریخ بە پیروزی برسد.

مراد کاراییلان عضو کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان در برنامە ویژە سترک تی وی شرکت کردە و در بخش نخست این  گفتگو در رابطە با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان و وضعیت جنگی در مناطق حفاظتی میدیا سخن گفت.

مراد کاراییلان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نبردهایی کە روی دادەاند، مسائلی معمولی و آسان نیستند.برای خلق کورد مایە امید هستند، امروز دختران و پسران کورد ارادەای بزرگ را از خود نشان می دهند، نبردی تاریخی را ادامە می دهند، از خلقمان و بە ویژە خلقمان در باشور کوردستان می خواهیم کە از این قهرمانان حمایت بکنند، آنها را تنها جا نگذارند. در همە جا از این قهرمانان حمایت کنند تا این برخودان تاریخ بە پیروزی برسد.

کاراییلان در پاسخ بە سوال دیگری مبنی بر اینکە تا چە حد خواست شما 'کە نظامیان ترک یا همە کشتە می شوند یا از اینجا خواهند رفت' تحقق یافتە است پاسخ داد:

درست است؛ ما این مسئلە را خطاب بە نظامیان مستقر در آمیدی و نواحی علیای روستای سی گری گفتە بودیم. زیرا در آن زمان نیروهای پارت دمکرات کوردستان نیز در آن منطقە مستقر شدە بودند. بر اساس معیارهای نظامی هم از موقعیت ضعیفی برخوردار بودند. کاملا مشخص بود کە در اینجا نمی توانستند بە نتیجەای دست پیدا کنند. هوالان در این منطقە نزدیک ٧-٨ ماە بود کە وارد جنگ شدە بودند. هوالان ما ضربات سنگینی را بر آنها وارد کردند، بسیاری از آنها کشتە شدند. یکی از اجساد کشتە شدگان نیز در دست نیروهای گریلا بود و در این بارە اطلاعیەای نیز منتشر شد. در حوالی سرگەلی بود، بە نظر فرماندهی ما میتوان تمام این نیروها را از میان برداشت. بە همین دلیل این مسئلە را عنوان کردیم. حرفی نمیزنیم کە نتوانیم آن را عملی کنیم. این واقعیت بود. مانند طرحی بود و عنوان شد. سپس هوالان ضربە را وارد کردند. و مشاهدە کردند کە دچار ضربات سنگین می شوند. ترسیدند و تصور می کنم کە در ١١ نوامبر بود کە با هواپیمای جنگی این منطقە را بمباران کردند. قسمت علیای روستای سرگلی و نواحی اطراف آن را بمباران کردند. زیر لوای این حملە فرار کردند. می دانستیم و پیش بینی می کردیم کە درصدد رفتن هستند. بە همین دلیل از خودمان انتقاد می کنیم، نمی بایست اجازە می دادیم. لازم بود کە اجازە نمیدادیم هیچیک از آنها زندە بمانند یان دستگیرشان می کردیم و کشتە می شدند. از نظر ما چنین امکانی وجود داشت. این مسالە در میان ما موضوع انتقاد است. دچار ضربە شدند اما  آنگونە نبود کە ما میخواتیم. دشمن فرار کرد. این سخن من کە یا بروید یا کشتە می شوید دربردارندە این واقعیت بود. ضرباتی را متحمل شدند و رفتند.

مراد کاراییلان در رابطە با شهادت ٦ هوال زن و کشتە شدن یک جاش با نام نعمت انجو نیز گفت: بدون تردید این شخص نمایندگی خیانت امروزین در میان کوردها را بر عهدە دارد، اما لازم است این مسئلە را نیز خاطرنشان کرد، عشیرە گویی در انقلاب ما مانند بسیاری از عشایر بوتان و کوردستان باری سنگین را بر دوش داشتەاند. شهدای بسیاری را تقدیم کردەاند. بسیاری از قهرمانان آنها در نبردها نقش فرماندهی را بر عهدە داشتەاند، محمد گویی، سربستگویی، برخودان، بریتان و روژهات و صدها شخص دیگر. در همین اواخرە اوین گویی و قبل از وی جسور روبوسکی. میتوان بە همە آنها اشارە کرد. از طرف دیگر در این اواخر ٦ هوالمان بە شهادت رسیدند. دلیلا گویی از نیز جملە این شهدا است. اوین انجو هم. عشیرە گویی عشیرەای میهن دوست بودە و در مبارزە ما مشارکت داشتە است. از چندین قهرمان و فرماندە برخوردار است. عشیرەای بسیار بزرگ است کە بسیاری از ارزشهای مقدس را در خود جای دادە است. اما واقعیت دیگری نیز در  جامعە کوردستان وجود دارد، در کنار خوبیها میتوان بدی را نیز یافت. یعنی کسانی هستند کە خیانت کردەاند، بدون شک ما تمام جاشها را بە عنوان خائن قلمداد نمی کنیم. اما در میان جاشها کسانی هستند کە بە راستی دست بە خیانت زدەاند. نعمت انجو از چنین افرادی است.  بعد از رویداد روبوسکی انتظار داشتیم کە هیچ کس در اینجا بە نفع دولت ترک جاسوسی نکند. احتمال دارد کسانی باشند کە اسلحە بە دست گرفتە باشند. اما در عین حال جاسوسی هم نکنند. تا جاییکە ما اطلاع داریم هوالان ما مدتی مشغول بودند تا وی را متقاعد کنند کە دست از این کار بردارد. اما در مقابل خیانتهای خود را بسط دادە و در خدمت دولت ترک بود. در واقع این افراد هیچ کوردی را دوست ندارند و شبیە همان کبکهایی هستند کە در قفس می خوانند تا کبکهای دیگر را بە دامگە بکشانند. دشمن خودشان هستند. این فرد نیز از جملە چنین افرادی بود، هم اکنون کوردهایی کە دست بە خیانت می زنند براستی بە بدترین شیوە دست بە خیانت می زنند، یعنی قهرمانان فراوانی در میان کورد وجود دارد. اما کسانی کە دست بە خیانت زدند و زیر بال و پر دشمن ماوا گرفتند، با یک آفرین دشمن سرمست می شوند. پیش از این نیز گفتەام کە یک کورد خیانتکار با یک آفرین گفتن دشمن میتواند نجاست را سر کشد. این فرد نیز در این زمرە از کوردها جا گرفتە است. نە فقط در حملات در صف مقدم بود، بلکە جاسوسهایی را در حفتانین و متینا سازماندهی کردە بود. باعث شهادت هوالان شدە بود. در این میان دو رویداد شهادت کە توسط وی بە شهادت رسیدند، شهادت گوال ساواش مرعش و چهار هوال فدایی دیگر در هفتانین. همچنین شهادت فرماندە منطقە  متینا، هوال تیکوشر شمزینان توسط وی صورت گرفت.یعنی سازماندهی جاسوسها در باشور را بر عهدە داشت. توسط آنها این کار را انجام میداد. جاسوسهای باشور نیز دادگاهی شدند. چنین فردی بود. لازم است مردم روستای بیجە هم از این واقعیت مطلع باشند. فرزندانش جوان هستند و نمیدانند کە پدرشان چە جنایاتی را حلیە خلقشان انجام دادە است.تصور می کنم زمانیکە بزرگ شوند درک می کنند. لیست شهدای انجو را دارم. ١٨ شهید هستند. تنها کسانی کە نام خانوادگیشان انجو است. و این یکی هم از این میان ناپاک و خائن ظاهر شدە است. دشمن کمی او را برجستە کردە بود. در بستا، هوالانمان وی را شناسایی می کنند. میخواهند کە وی را هدف قرار بدهند، ریسک کردە و او را مورد هدف قرار می دهند. سپس این برخورد بە گسترش عملیات منجر شدە و گریلاهای یژاستار با فرماندهی هوال روبین گور، هوال سلاف فراشین و هوال دلیلا گویی وارد جنگ می شوند. این ٦ هوال ما بە راستی از کادرهای برگزیدە بودند.بعد از دو روز جنگ بە شهادت می رسند. این شهدا قهرمامان انقلاب ما هستند. پیشاهنگ زنان ازاد هستند.  از ارادەای پولادین برخوردار بودند. و بە شهادت رسیدند. در گابار نیز دو برخورد روی داد. در جودی ٢ روز پشت سر هم برخورد روی داد. آن زمان دشمن در بوتان حملات گستردەای را سازماندهی کردە بود. اما از طریق افراد ناپاکی مانند وی. جاسوس نمیتواند انسان باشد. لازم است و باید جاسوسها دست از این کار بردارند. زمان آن فرا رسیدە است کە اتحاد و انسجام ملی ایجاد کنیم. از این لیاقت برخورداریم کە در سرزمینمان بە آزادی زندگی کنیم. زیرا قهرمانان فراوانی داریم.

مراد کاراییلان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان در پاسخ بە پشت پردە قرآن سوزی راستگرایان در سوید و هلند و دانمارک نیز گفت: پیش از هر چیز آتش زدن قرآن اهانت بە جهان اسلام، حملە و بی احترامی و بی اخلاقی است. ما بە شدت آن را محکوم می کنیم. لازم بە این نکتە دقت شود کە چە کسانی دست بە چنین اقداماتی می زنند. این افراد نژاد پرست و فاشیست هستند. بیشتر بە یک توطئە شباهت دارد. نخست در سوئد و سپس در هلند و دانمارک این مسایل روی دادند، این مسئلە بە چە چیزی ارتباط دارد؟ جای تامل است. اما کاملا در راستای منافع آ.ک.پ/م.ه.پ قرار دارد. این دوترکیە را بە ویرانی کشاندەاند، موجب اختلاف شدەاند، بە دشمنی با کورد دامن زدەاند. چیزی از ترکیە بە جا نماندە است. نە قانونی، نە دمکراسیی و نە اقتصادی. مردم گرسنەاند، در آستانە انتخابات قرار گرفتەاند،موضوعی برای مانور توسط دولت نماندە است. تنها نژاد پرستی و ملی گرایی. هموارە از ملیت سخن می گویند و در وهلە دوم از دین اسلام. زمانیکە فاشیستهای اروپا قرآن کریم را می سوزانند، در واقع دولت ترک را قدرتمند می کنند. زیرا خودشان را حافظ اسلام و مدافع خلق ترکیە قلمداد می کنند. می گویند دقت کنید؛ بە ما حملە می شود، از اروپا بە ما حملە می شود، از این طریق میخواهند کە خود را مانند مدافع نشان دادە و از آن بهرەبرداری کنند.این اقدام در راستای منافع رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ است. بە همدیگر وابستە هستند. مردم میدانند.بر این مسئلە واقف هستند. اما کاملا مشخص است کە این مسئلە یک توطئە است. تلاش می شود کە بار دیگر رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ بە پیروزی دست پیدا کند. بە ویژە کە لازم است خلقمان بر این مسئلە واقف باشد. خلق ترکیە بر این مسئلە واقف باشد. چنین طرحی در دست اجرا است. ما چنین اقداماتی را از سوی این افراد محکوم می کنیم.