کمیتە رهبری جنبش متحد انقلابی خلقها: ١٣٩ عملیات در سال ٢٠٢٢

کمیتە رهبری جنبش متحد انقلابی خلقها با انتشار بیانیەای اعلام کرد کە نیروهای این جنبش در سال ٢٠٢٢ در چارچوب کارزار ما فاشیسم را درهم خواهیم شکست، آزادی را بە دست خواهیم آورد، ١٣٩ عملیات را انجام دادند.

 در بیانیە منتشر شدە از سوی این گروە آمدە است کە در سال ٢٠٢٢، زمانیکە جنگ انقلابی ما در مقابل فاشیسم در بالاترین سطح خود قرار گرفت، امید و نیروی ما در میان خلقها نیز بە افزایش امید منجر شدە است. خلقمان، جوانان، زنان و تمام فرودستان تحت لوای پرچم برافراشتە انقلاب متحد خلقها علیە فاشیسم مبارزە می کنند. گریلاهای انقلابی جبهە متحد انقلابی خلقها هم اکنون در مناطق حفاظتی میدیا در مقابل سلاحهای شیمایی برخودان می کنند، در خیابانها مبارزە را اعتلا می بخشند و مبارزان آن بە سازمانها و نهادهای فاشیسم و مراکز نظامی و اقتصادی حملە کردە و بە آن ضربە میزنند. در سال ٢٠٢٢ کارگران نیز مقاومت خود را اعتلا بخشیدند، زنان نیز این مبارزە را ادامە دادە و  بە پیروزیهیا بزرگی دست یافتەاند. جوانان در خیابانها سنگر بندی کردند و مبارزان نیز بە مراکز دشمن یورش بردند

سال ٢٠٢٢ در تاریخ ما سالی بود کە حملات اشغالگرانە و نابودگرانە  از سوی جبهە متحد انقلابی خلقها با مقاومت روبرو شد. حاکمیت فاشیست و خونریز بار دیگر کمر همت بە نابودی کورد بست، درصدد برآمد تا علویان را بە زندانها بیفکند. حملات خود را بە زنان ادامە بدهد و با تمام نیروی خود تلاش نمود تا آیندە جوانان را از دست آنان بگیرد. از طرف دیگر مشاهدە می شود کە فقر روز بروز افزایش می یابد، برگزاری اعتصابات ممنوع شدەاند، دیگر خلق نمیتواند کە حتی نان نیز تهیە کند. برای اشغال روژاوا توطئەهایی چیدە شد، اما در مقابل این حملات، رزمندگان جبهە متحد انقلابی خلقها در تمامی میادین دشمن را مورد حملە قرار دادند. پلیس، جاشها، روسای احزاب فاشیست، حامیان انها و تمام کسانی کە بە فاشیسم کمک می کنند، تمامی آنها هدف نیروها ما قرار گرفتند. هم اکنون چرخهای تاریخ در مسیر درست خود حرکت می کنند. نە کە فاشیستها، بلکە این کارگران و رنجبران و فرودستان هستند کە بە پیروزی نائل خواهند آمد.

در مسیر دشواری از تاریخ قرار گرفتەایم. بر این باوریم کە لازم است و باید وظایف تاریخی خود را بە جا بیاوریم. ما در سال ٢٠٢٣، فعالیتهایی را کە در سال ٢٠٢٢ آغاز کردەایم ادامە دادە و توسعە خواهیم بخشید. ما بە پیروزی خواهیم رسید.

در بیانیە منتشر شدە از سوی کمیتە رهبری جنبش متحد انقلابی خلقها  لیستی از فعالیت و عملیات نیروهای این گروە آمدە است کە شامل ١٣٩ حملە بە مراکز فاشیستی است.