مدحت سنجار: حزب دمکراتیک خلقها امید برای تغییر است

مدحت سنجار، ریاست مشترک حزب دموکراتیک خلق ها در نشست کارگروه حزبی خود سخنرانی کرد.

مدحت سنجار، ریاست مشترک حزب دموکراتیک خلق ها  در نشست کارگروه حزبی خود سخنرانی کرد و گفت: حزب ما با مبارزه خود به امید تغییر تبدیل شده است. مدحت سنجار ریاست ریاست مشترک حزب دموکراتیک خلق ها  در نشست گروه حزبی خود سخنرانی کرد.

او ابتدا ۱۰ دی ماه روز خبرنگاران را تبریک گفتە و در ادامه گفت: در دورانی که آزادی مطبوعات از بین رفتە است و صداها در هر زمینه ای قطع شده است، به همه اصحاب رسانه تبریک می گویم. این روز را باید روز مبارزه برای آزادی مطبوعات دانست. به خاطر این مبارزه من از طرف حزبم از شما تشکر می کنم.سنجار به پرونده دستگیری حزب دمکراتیک خلقها و مسدود شدن کمک های خزانه بە این حزب اشاره کردە و گفت: حملە و پرونده سازی علیه حزب ما همه مشکلات ترکیه را تحت تاثیر قرار می دهد. دادستان کل دیوان عالی کشور امروز در دادگاه قانون اساسی جلسه شفاهی برگزار کرد. چند روز پیش حساب های ما که کمک های مردمی و سهم حزبی ما به آن ارسال شده بود مسدود شد. این تحولات نباید بە تنهایی به عنوان فشار بر حزب دمکراتیک خلقها تلقی شود. زیرا راه را برای ویرانی های بزرگ در کل ترکیه باز می کند.

مبارزه ما پایان نخواهد یافت

وظیفه ماست که توطئه سیاسی و پیامدهای سنگین  آن را بە عنوان دستور کاری کە در جریان قرار دارد توضیح دهیم. قاعده این است که سخن گفتن تمام نمی شود، مبارزه تمام نمی شود. جایی نیست که بتوان کلمات را تمام کرد. گفت و گو برای متقاعد کردن و همکاری مشترک پایانی ندارد.

حزب دموکراتیک خلق ها ۱۱سال پیش تأسیس شد تا همه هویت ها، باورها، رفتار تبعیض آمیز، جوانان، زنان و کارگران را در آینده مشترک جمهوری دموکراتیک بر اساس شهروندی برابر گرد هم آوریم. حزب دمکراتیک خلقها مبارزه سیاسی خود را با مبارزه اجتماعی متحد کرد و تا به امروز رسیده است. در این مبارزه، به مبارزه مشترک با مردم کورد، با تمام نیروهای سوسیالیست دموکراتیک و انقلابی در ترکیه، با سازمان های محیط زیست، زنان و جوانان همگام بودە است. اکنون نیز به امید تحول برای میلیون ها نفر تبدیل شده است. با وجود انواع و اقسام هجمه ها متوقف نشدە است و روز به روز دامنە آن توسعە پیدا کردە است. حزبمان به لطف اتحادهای قوی در برابر فشارها مقاومت کرد.

حزب دموکراتیک خلق ها صدای بی صدایان شدە است

 مدحت سنجار، ریاست مشترک حزب دموکراتیک خلق ها گفت: حزب ما هرگز تبعیضی بین هیچ یک از گروهها قائل نشده است و  بە صدای تمامی بی صدایان تبدیل شدە است.  . معبری برای تنفس جامعە بودە است. حزب دمکراتیک خلقها راه های جدید را گشودە است، گزینه های جدیدی را در اختیار گذاشتە است و راه های مبارزه را گسترش دادە است. از مشکل کوردها گرفته تا مشکلات دموکراسی، عدالت، کار و محیط زیست، این حزب در تمامی زمینه ها برای کشور فعالیت کردە است، سیاست سازی کردە و راه حل های واقعی را توسعه دادە است. این حزب میزان مشارکت در دموکراسی، برابری و آزادی را در مسائل قانون اساسی، اقتصادی، دموکراتیک و اجتماعی افزایش دادە است. سیاست جسورانه و دائمی حزب دموکراتیک خلقها در هر زمینه نشان داده است که برنامه راه حل مشترک برای همه مشکلات ترکیه چیست، به برنامه ای برای مدیریت و تقویت دموکراسی تبدیل شدە است. ه.د.پ به بازیگر سازنده اصلی اراده میلیون ها نفر تبدیل شد که سیاست را تعریف می کنند. این مرکز سیاسی و اجتماعی است که سال ۲۰۲۳ و سال های پس از آن را تعریف خواهد کرد. گزینه دموکراتیکی که قدرت سیاسی و اجتماعی ه.د.پ را ایجاد کرد، بزرگترین گسست را در رژیم استبدادی ایجاد کرد. یکی از فراموش نشدنی ترین نمونه های این شکست، تجربه ۸ ژوئن است. شکست حزب عدالت و توسعه در آن زمان به همه مردم ترکیه نشان داد که زندگی، کشور و نظام جدیدی امکان پذیر است. سیاست ما که متکی به اراده مردم است، فساد، ظلم، بی قانونی، انکار، جنگ و غارت را به پایان رسانده است.

نشانه مبارزات مشترک

سنجار گفت: حزب دموکراتیک خلقها در برابر غارت، جنگ و استثمار قصر  روی پای خود ایستادە و مبارزه خلق را برای دستیابی بە حقیقت انجام دادە است. بنابراین سیاستهای دولت ضربه بزرگی خورد و اعتماد آن شکسته شد. برنامه های دولت برای آینده با شکست مواجە شدند. ه.د.پ  نیرویی است که راه را برای این امر هموار کرد.

ایدئولوژی آن مبارزه اجتماعی و سیاسی اش  است. به همین دلیل هر روز بیشتر مورد حمله قرار می گیرد. زیرا بزرگترین مانع برای تداوم نظام استبدادی، یک جانبه، ظالمانه و چپاولگر است. اکثر بلوک حاکم فعلی این واقعیت را می دانند. به همین دلیل آنها با هم متحد شدند که هیچ ربطی به هم ندارند. آنها یک ائتلاف دولتی جدید تشکیل دادند و هزینه اصلی این ائتلاف دشمنی با کوردها است. ه.د.پ نشان مبارزه مشترک مردم و گزینه واقعی است. دولت از این واقعیت آگاه است، بنابراین دائماً دست بە حمله  زدە و علیه حزبمان توطئه می چیند. در ۴ نوامبر دست بە کودتای سیاسی زدند. در کودتای سیاسی، روسای سابق ما از جمله بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران ما دستگیر شدند. آنها سعی کردند با پرونده های خالی آنها را قضاوت کنند و عملیات بدون وقفه ادامه یافت. می گویند با این عملیات ها حزب دموکراتیک خلق  را شکست می دهند اما خودشان را فریب میدهند. ما روز به روز بزرگتر خواهیم شد.