محمد اوجالان: لازم است درهای امرالی سریعا گشودە شوند

محمد اوجالان، برادر رهبر خلق کورد اعلام کرد کە عبدالله اوجالان کلید دستیابی بە راە حل بودە و لازم است درهای امرالی سریعا گشودە شوند. اگر مسئلە کورد حل شود، تمام مسائل و مشکلات دیگر حل خواهند شد.

محمد اوجالان، برادر رهبر خلق کورد کە مدت ٢ سال است قادر بە ملاقات با برادرش نشدە و هیچگونە اطلاعی از وی در دست ندارد، با خبرگزاری فرات گفتگو کرد. در این گفتگو محمد اوجالان اعلام کرد کە در رابطە با عبدالله اوجالان هیچ یک از قوانین اعمال نشدە و در ادامە افزود: در پس تحمیل انزوای کنونی، ارادە دولت و مخالفت با حل مسئلە کورد را می‌توان مشاهدە کرد.

در این بارە محمد اوجالان اظهار داشت: مانند فردی کە بیش از همە برای دیدار با عبدالله اوجالان عازم امرالی شدەام. میتوانم بگویم کە عبدالله اوجالان بیش از ٢٢ سال است کە برای حل مسئلە کورد در ترکیە تلاش می کند. اما نە دولت و نە حکومت ترکیە هیچیک خواهان حل مسئلە نیستند. زیرا آنها از عدم حل مسئلە کورد منتفع می شوند و منافع آنها از این طریق تامین می‌شود. بر همین اساس است کە حاکمیت خود را دامە می دهند.

در صورت عدم دیدار با سی،پی،تی این امر نشانە ابراز اعتراض است

محمد اوجالان همچنین اظهار داشت کە برادرش بیش از همە در مقابل بیعدالتیهای سیستماتیک اعتراض نشان دادە است و حتی در ارتباط تلفنی نیمە تمامشان نیز آشکارا بە این مسئلە اشارە کردە است. وی در ادامە افزود: عبدالله اوجالان در ارتباط تلفنی خود نیز گفت کە اگر در ترکیە حقوق و قوانینی وجود داشتە باشد، لازم است شامل وی نیز بشود. برادرم از من پرسید کە چە کسی تو را بە اینجا فرستاد؟ و در ادامە تاکید کرد لە لازم است در جارچوب قوانین بتواند با وکلایش دیدار داشتە باشد و گفتە بود: شما و دولت در اشتباە هستید. زمانیکە از وی دلیل آن را پرسیدم، تماس تلفنی قطع شد.

محمد اوجالان این مسئلە را نیز خاطرنشان ساخت کە طبق گفتەهای وی، اگر برادرم دیدار با سی، پی، تی را نپذیرفتە باشد، لازم است این مسئلە را بە عنوان اعتراضی علیە تحمیل سیاستهای انزوا مشاهدە کرد. اعتراضی مشروع. زیرا مسئولیت سیستم ویژە امرالی در درجە نخست با اروپا و آمریکا و نیروهای خارجی است.

اوجالان کلید دستیابی بە راە حل است

محمد اوجالان ضمن اشارە بە اینکە مسئلە کورد از مرزهای ترکیە گذر کردە است، خاطر‌نشان ساخت کە برادرش بە کرات اظهار داشتە است کە بیایبد این مسئلە را خودمان حل کنیم. اما حاکمیت هیچگاە از آن استقبال نکردە است.

محمد اوجالان در خاتمە اظهار داشت کە لازم است درهای امرالی سریعا گشودە سوند، مسئلە کورد مهمترین مسئلە در ترکیە بودە و اگر این مسئلە در سال ٢٠٢٣ حل شود، هم در بعد دمکراتیک و هم در بعد سیاسی و اقتصادی میتوانند بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کنند. اگر قفلهای امرالی گشودە شوند، مسئلە کورد بە نحوی دمکراتیک حل میشود. همین واقعیت حاکمیت کنونی و اپوزیسیون را نیز شامل میشود کە درصدد دستیابی بە قدرت هستند. عبدالله اوجالان کلید دستیابی بە راەحل بودە و لازم است درهای امرالی گشودە شوند.