منزور: مبارزه با انزوا باید تقویت شود

فرزنده منزور عضو ابتکار آزادی عبدالله اوجالان با بیان اینکه با آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان می توان به پایان سیاست نابودی و نسل کشی دست یافت و گفت: مبارزه باید تقویت شود.

فرزنده مونزور، عضو ابتکار آزادی به عبدالله اوجالان اطمینان داد که مبارزات دیپلماتیک و قانونی را قطع نخواهند کرد. او انزوای شدید رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را بخشی از سیاست نابودی کوردها دانست و گفت: دولت ترکیه در تلاش است تا صدای رهبر اوجالان به مردم نرسد به همین دلیل،   قوانین و حقوق  بین المللی توسط ترکیه کنار گذاشته شده است

کمیته پیشگیری از شکنجه اروپا وظایف خودش را انجام نمی دهد

مونزور با بیان اینکه کمیته پیشگیری از شکنجه اروپا بین ۲۰ تا ۲۹سپتامبر از زندان های ترکیه بازدید کرده است، گفت: آنها سازمانی هستند که زیر نظر شورای اروپا فعالیت میکنند و نقش و ماموریت آن مداخله برای بهبود شرایط زندان ها است ولی  متاسفانه  کارشان را درست انجام نمیدهند.اگر کمیته پیشگیری از شکنجه  به وظیفه اش  عمل میکرد  باید تخلفات در زندان ها را پیگیری می کرد، هر دولتی که باشد باید فشار می آورد و جلوی تخلفات را می گرفت، نیازی به اظهار نظر نمی بیند. منزور اعلام کرد که با مبارزات ۲۰۲۲، آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تضمین نشدو انزوا شکسته نشد وی  گفت:  اگر انزوا شکسته نشود و آزادی  تضمین نشد، باید خود را نقد کنیم.

کار بیشتر مورد نیاز است

منزور با بیان اینکه ابتکارات و نهادهای حقوق بشری زیادی در خاورمیانه و جهان وجود دارد، گفت: ما باید به آنها نزدیک شویم، با آنها تعامل کنیم و مبارزه را افزایش دهیم. ما کار دیپلماتیک خود را تقویت خواهیم کرد. از نظر حقوقی. ما نیز در سال ۲۰۲۳ تلاش خواهیم کرد و کاستی های سال گذشته را برطرف خواهیم کرد. تا زمانی که به نتیجه نرسند، درخواست ها به کمیته پیشگیری از شکنجه اروپا ، اتحادیه اروپا و سازمان ملل ادامه خواهد داشت و در مدت کوتاهی آماده سازی خود را آغاز خواهند کرد. امسال تلاش خواهیم کرد دستاوردهای جدیدی خلق کنیم. دستاوردهای جدید می تواند پایان دادن به سیاست نسل کشی با پایان دادن به انزوا و تضمین آزادی  رهبر اوجالان باشد.