پخش تصاویری از عملیات نیروهای گریلا در زاپ

گریلا تی وی تصاویری را از عملیات نیروهای گریلا در زاپ منتشر نمود. در این عملیات ٤ اشغالگر مجازات شدند. اجساد دو نفر از متجاوزان نیز درکنترل نیروهای گریلا باقی ماند.

در ساعات اولیە روز ٢٩ مە نظامیان ارتش اشغالگر ترک تلاش نمودند تا گروهی ازاشغالگران را بە سنگرهای جنگی شهید برخودان، در منطقە شهید شاهین اعزام کنند. نیروهای ما می بینند کە نظامیان دشمن خواهان پیش روی نبودە و مشاجرەای نیز روی می دهد. سپس نظامیانی متشکل از ٤ شخص را بە سنگرهای جنگی اعزام کردند. با رسیدن این ٤ نفر بە نزدیکی سنگرهای جنگی، تحت کنترل نیروهای گریلا قرار گرفتە و در جریان انفجاری کشتە شدند. در نتیجە شدت انفجار، ٢ اشغالگر از صخرەها پرتاب شدند و دو متجاوز دیگر نیز توسط نیروهای گریلا از پا درآمدە و اجساد آنان را در منطقە نیروهای گریلا باقی ماند. در این عملیات، ٤ اشغالگر کشتە شدە و وسایل و تسلیحات آنان نیز از بین رفت. بعد از کشتە شدن این ٤ نظامی، نیروهای اشغالگر همچنان درصدد پیشروی بودند اما با مقابلە نیروهای ما قادر بە تحرک بیشتر نشدند.