ساریجا: تا شکست انزوا در امرالی، بە مبارزە شدت می‎بخشیم

سخن‎گوی انجمن زنان حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌پ) گفت: "تا زمانی کە آقات اوجالان آزاد می‎شود، بە مبارزەی خود ادامە می‎د‌‌‎هیم و آن را گسترش خواهیم داد، انزوا جنایت علیە بشریت است".

سخنگوی انجمن زنان حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌پ) آینور ساریجا در دفتر حمایت از مرکز عمومی کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد. ساریجا نظر خود را بە انزوای حاکم بر رهبر خلق کورد عبداللە اوجالان معطوف کرد.

آینور ساریجا اعام کرد، هرچە پیش میرویم انزوای حاکم بر امرالی شدت مییابد و گفت: "شدت بخشیدن بە انزوا، بر خلق کورد، جامعە و تمامی خاورمیانە تاثیر میگذارد، هدف از انزوا جلوگیری کردن از رسیدن اندیشە و دیدگاەهای آقای اوجالان و

به خلق‌هاست. تا زمانی که انزوا شکسته نشود، تا زمانی که آقای اوجالان آزاد نگردد، مبارزه خود را ادامه داده و گسترش می‌دهیم، انزوا جنایت علیه بشریت است. شدید کردن انزوا بر زندان‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. در چند روز اخیر در آگری زنان زندانی شکنجه و تهدید به مرگ شدند، نه تنها در آگری، بلکه در تمام زندان‌ها شکنجه و فشار وجود دارد. زنانی که مبارزه می‌کنند هرگز یک گام نباید رو به عقب بردارند. ما چه در زندان و چه در خارج از زندان باشیم، مبارزه خود را گسترده‌تر خواهیم کرد”.

آینور ساریجا در اولین سال‌گرد قتل ژینا امینی، یاد وی را گرامی‌داشت و اشاره کرد که در سراسر جهان و به ویژه در ایران، زنان موانع را به رسمیت نمی‌شناسند و تسلیم نخواهند شد.

آینور ساریجا در ادامه‌ی سخنانش با بیان این‌که حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) در طول تاریخ در خط‌مشی خیانت گام برداشته است و گفت: "موجودیت ما کوردها با هم معنا دارد،ما از طریق اتحاد خود، خود را معرفی می‌کنیم، خواست رئیس جمهور ترکیه و بارزانی جنگ است. از نظر اقتصادی و سیاسی تضعیف شده‌اند، از این رو می‌خواهند از طریق جنگ به موجودیت خود در بین خلق ادامه دهند. به همه جا حمله می‌کنند. به عنوان حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌پ) یک هفته است که فعالیت و تجمع انجام می‌دهند و اعلام کرده‌ایم که خیانت را نمی‌پذیریم. ما در سلوپی‌، گَوَر، ازمیر و مرسین فعالیت و تظاهرات کردیم. در این اقدامات به خلق حمله کردند. همانند آن‌چه را که ۱۰۰ سال قبل انجام دادند، اکنون نیز می‌خواهند کوردستان را تقسیم کنند. برای اتحاد کوردها تلاش صورت می‌گیرد. در وضعیتی که خلق کورد به ایجاد جایگاه و موقعیت بسیار نزدیک شده است، از طریق بارزانی می‌خواهند کوردها را تقسیم کنند. تا زمانی که ما وجود داشته باشیم، به اتحاد خود ادامه خواهیم داد. در هر جایی که جنگ وجود داشته باشد، زنان بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. زنان در همه جا نقش رهبری را ایفا می‌کنند. ما دست‌آوردها و مبارزات خود را ترویج می‌کنیم. هرگز اجازه نمی‌دهیم که به دست‌آوردهای ما دست درازی کنند. اجازه نمی‌دهیم به کوردها خیانت کنند".