شکنجە معترضین ایرانی از سوی نظامیان ترک در مرز ایران-ترکیە

فعالان و معترضان رژیم ایران که ایران را ترک کردەاند، در مرز وان توسط نظامیان ترک بازداشت شکنجه می شوند.

طبق گزارشهای منتشر شدە، پناهجویانی که در مرز وان - ایران دستگیر می شوند توسط نظامیان ترک برهنه می شوند و برای چندین روز در برف نگەداشته می شوند. در ایران و روژهلات کردستان بیشتر از سه ماه است اعتراضات خیابانی در جریان است. صدها نفر کشته شدەاند و هزاران نفر نیز دستگیر شدەاند.

طبق گزارشهای منتشر شدە افرادی که از دست رژیم ایران می گریزند و تلاش می کنند خود را به شهر وان برسانند، در مناطق مرزی توسط نظامیان ترک دستگیر و شکنجه می شوند. این مرز در فصل زمستان بسیار سرد است و برای پناهجویان به مسیری برای شکنجه و مرگ بدل می شود. شمار زیادی از پناهجویان در این مسیر دستگیر می شوند.

در ماه دسامبر سال گذشته گروهی از پناهجویان ایرانی تلاش کردند خود را به وان برسانند، پس از دستگیری توسط نظامیان ترک، برهنه شده و با لختی روی برف کشانیده شدند. آنها را چندساعت بدون لباس نگه داشتند و با این شیوه شکنجه داده شدند.

پناهجویانی ایرانی که توسط نظامیان ترک شکنجه می شوند، بعدا بدون لباس و با برهنگی به ایران دیپورت می شوند.

این افراد از ترس اعدام بدست جمهوری اسلامی، دوباره تلاش می کنند که از مرز عبور کنند و خود را به وان برسانند.

یک فعال فارس زبان که ٣٥ سن دارد و توسط نظامیان ترک مورد شکنجه قرار گرفته است دربارەی این رویدا گفت: "من اهل تهرانم، پس از مرگ ژینا امینی علیه رژیم بە پا خواستم. هرگز عقب نشینی نکردیم. در نهایت شناسایی شدم که در اعتراضات شرکت کردەام، بەهمین دلیل هر روز به منزلم یورش می آوردند. چند بار اعضای خانوادەام را بازداشت کردند و شکنجه دادند. خانوادەام نیز برای نجات جانم من را به ترکیه فرستادند. هرچند خودم مایل به فرار نبودم، من خواهان تداوم مبارزە در ایران بودم، اما خانوادەام را بە قتل تهدید کردند. لذا مجبور شدم ایران را ترک کنم. پس از اینکه با پنج نفر دیگر به وان آمدیم ما را در آنجا دستگیر کردند. چند روز ما را شکنجه کردند. در سرمای زیر صفر درجه و روی برف ما را چند ساعت نگەداشتند و همەی بدنمان را زخمی کردند. سپس ما را به خاک ایران بازگرداندند. برای اینکه به دست رژیم ملاها نیفتم دوباره خودم را به ترکیه رساندم.