ترور یک فعال حوزە زنان در سلیمانیە

طبق اطلاعات بدست آمدە ساعاتی قبل، ناگهان آکارسل آکادیمیسین و عضو مرکز تحقیقاتی ژنولوژی در باشور کوردستان، سلیمانیە ترور شد.

امروز صبح بین ساعات ١٠-١١ ناگهان آکارسل آکادیمیسین و عضو مرکز تحقیقاتی ژنولوژی در باشور کوردستان، سلیمانیە در جنب منزلش ترور شد.

ناگهان آکارسل، آکادمیسین و ادیتور مجلە ژنولوژی و عضو مرکز پژوهشهای زنان در نتیجە حملەای جان خود را از دست دادە و جهت طی مراحل قانونی هم اکنون جنازە وی در مرکز پزشکی قانونی سلیمانیە است. این آکادمیسین متولد شهر قونیە ترکیە بود و مدتهاست کە بە امور زنان و فعالیتهای رسانە این می پردازد؛ وی تاکنون در بسیاری از پژوهشهای مرتبط بە حوزە زنان نقشها مهمی را ایفا کردە است. وی چند سال بود کە در سلیمانیە در مرکز پژوهشی برای تحقیقات دانشگاهی در حوزە زنان فعال بود. طبق اطلاعات بدست آمدە آکارسل همزمان با این فعالیتها در حال تاسیس کتابخانەای برای زنان کوردستان بود. تا کنون اطلاعاتی در خصوص عاملان این حملە بە دست نیامدە است. پلیس همچنان مشغول تحقیق در مورد این ترور است.

تداوم ترورها در سلیمانیە

ترورهای سیاسی در باشور کوردستان طی چند سال اخیر افزایش یافتەاند. خصوصا کە در سلیمانیە، از سال گذشتە تاکنون ٥ حملە تروریستی انجام شدەاند کە در نتیجە آن ٤ نفر بە شهادت رسیدەاند.

نخستین ترور در ١٦ سپتامبر ٢٠٢١ در سلیمانیە فرهاد کوندو را هدف قرار داد، وی در جریان این حملە بە شدت مجروح شد.

در دومین حملە در ١٧ سپتامبر یاسین بولوت با نام سازمانی شوکری سرحد عضو کمیتە خانوادەهای شهدای پ.ک.ک هدف قرار گرفت . وی در این حملە بە شهادت رسید.

در شب ١٧ مە ٢٠٢٢ شهروند کوردستانی دیگری با نام محمد زکی چلبی کە دارای یک رستوران در منطقە بختیاری شهر سلیمانیە بود بە قتل رسید، تا کنون از قاتلان این ترور نیز اطلاعاتی در دست نیست.

در ٢٨ اگوست ٢٠٢٢ عوامل میت و مزدوران آن بار دیگر میهن دوست کوردستانی و عضو شورای رهبری جنبش آزادی را با نام سهیل خورشید(ماموستا شمال) مورد هدف قرار دادند.