یگانهای مقاومت غیر نظامیان : گرامیداشت یاد و خاطرە ٣ زن سیاستمدار در سیلوپی

فرماندهی یگانهای مقاومت و یگانهای دفاع از غیرنظامیان ،پاکیزه نیر،سه وی دمیر و فاطما اویار یاد و خاطرە سە زن سیاستمدار کورد را کە در سیلوپی توسط دولت ترکیه به قتل رسیدند گرامی داشت.

در ٤ ژانویه ٢٠١٦ در منطقه سیلوپی شرناخ، سوی دمیر ، عضو شورای حزب DBP، فاطما اویار فعال حزب دموکراتیک خلق ها و KJA و پاکیزه نیر، ریاست مشترک مجلس خلق سیلوپی، سعی داشتند از محله ای خارج شوند، اما در جریان حمله خمپاره ای به شهادت رسیدند. بعد از درخواست  آمبولانس برای انتقال این سە زن مجروح، این بار نیروهای دولتی به سمت این سه زن تیراندازی کردند. در نتیجه هر سه زن کورد به طرز وحشیانه ای به قتل رسیدند. فرماندهی یگانهای مدافع خلق و مقاومت غیرنظامیان با بیانیه ای مکتوب یاد و خاطرە هر سە زن را گرامی داشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: هفت سال از مقاومت شهری می گذرد. به یمن مبارزه پنجاه ساله ما علیه اشغال فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی، خلق کورد دریافتند تا زمانی که خود را مدیریت نکنند، آزاد نخواهند شد. در این جنگ زیباترین زنان خلق کورد در خط مقدم جنگ قرار داشتند.

زنان که مظهر زندگی بودند در این نبرد اعلام کردند: اگر شما زنده هستید  باید آزاد باشید اینگونە بود کە آنان بپا خاستند.  در ٤ ژانویه ٢٠١٦، در جریان برخودان نبرد خودگردانی در سیلوپی، سوی دمیر ،فاطما اویار و پاکیزه نیر در تلاش بودند تا محلات خالی را ترک کنند که دشمن بصورت  هوایی به آنها حمله کرد. سپس در حالی که هر سە منتظر آمبولانس بودند بە شهادت رسیدند. ١٩ گلوله از بدن این سه زن انقلابی خارج شد. این رفتار وحشیانه نشانه عدم تحمل و ترس دشمن از مقاومت زنان بود. همانطور که سوی دمیر  هموارە میگفت: ، رویکرد اصلی سه دوست زن ما این بود که اگر رهبری ما آزاد باشد، سرزمین ما آزاد خواهد شد.با گرامیداشت سوی دمیر،پاکیزه نیر و فاطما اویار یاد و خاطرە تمام  کسانی را کە شعار ژن، ژیان، آزادی و با رهبری آزاد به سوی کردستان آزاد گرد هم آمدند گرامی میداریم. در جریان مقاومت این زنان، بار دیگر قدرت مقاومت زنان پدیدار شد و زنان به خونی جدید در رگهای مقاومت  تبدیل شدند

هوال سارا، روژبین و روناهی در ٩ ژانویه، دنیز پویراز در ١٧ ژوئن، غریبە گزر در ٩ ژانویه و اوین گویی به همراه عبدالرحمن قیزیل و میر پرور در ٢٣ دسامبر ترور شدند. مقاومت زنان کورد ضربه بزرگی به فاشیسم دولت ترکیه وارد کرد. زنان در کوهستان خط مقدم جنگ شدند، زبان انقلاب روژاوا شدند، قهرمانان انقلاب روژهلات شدند، رهبران مبارزات آزادی در کل کوردستان شدند. فاشیسم ترکیه پذیرفت که در برابر واقعیت زنان کورد شکست خوردە است. این واقعیت تنها دلیل حملات وحشیانه است. در پرتو این حقیقت، همه شهدای خود را در شخصیت سیوه دمیر، پاکیزه نیر و فاطما اویار که نماینده پیشگامان خط تعیین کننده پیروزی هستند، یاد می کنیم و قول می دهیم که با رهبری آزاد در راه کوردستان آزاد پیروز خواهیم شد.