انتشار بیلان عملیات نیروهای آزادی عفرین در سال ٢٠٢٢

نیروهای آزادی عفرین با انتشار بیانیەای آمار سال عملیات و اقدام خود را در سال ٢٠٢٢ علیه ارتش اشغالگر ترکیه و مزدورانش منتشر کرد.

نیروهای آزادی عفرین با انتشار بیانیەای آمار سال عملیات و اقدام خود را در سال ٢٠٢٢ علیه ارتش اشغالگر ترکیه و مزدورانش منتشر کرد.

اطلاعیه منتشر شدە بدین قرار است:

در سال ٢٠٢٢ حملات ارتش ترکیه و گروههای مزدورش به شکل وسیعی ادامه داشت.متعاقب اشغال عفرین، خلقمان که از خانه و کاشانەی خود آواره شدەاند، هر روز مورد تهاجم قرار گرفتەاند.

ارتش ترکیه و گروههای وابستەاش که بە هیچ یک از قوانین جنگی پایبند نیستند، از هیچ جنایتی علیه مردم مان کوتاهی نمی کنند، در مناطق اشغال شده افراد میهن دوست و خوشنام را می ربایند، شکنجه کرده و سپس بە قتل می رسانند. بعلاوه غیر از تغییر بافت جمعیتی منطقه، جغرافیای منطقه را نیز دستکاری می کنند. ارتش ترکیه و مزدورانش نه تنها دشمن مردم منطقه اند، بلکه دشمن طبیعت منطقه نیز هستند. درنتیجەی توپ باران منطقه که روزانه و عادی شده است، طبیعت منطقه بەشدت آسیب دیده است. در کنار اینها، مزدوران دزد و غارتگر برای منفعت فردی خود، جنگلهای منطقه را ازبین می برند.

در برابر اقدامات دشمن در طول سال ٢٠٢٢ فعالیتهای انتقام گیری و مقابلەگری نیروهایمان با قدرت ادامه داشته است.

اقدامات مٶثری همراە با ضربات مهلک بە دشمن وارد شدە است آمار این عملیات به شرح زیر است:

در یکسال اخیر ارتش ترکیه و مزدورانش روزانه مناطق اشغالی را بمباران کردەاند، به طوری که: در طول سال، ٢٧ هزار و ٤٩٨ بار با کاتیوشا، خمپاره و تانک مناطق اشغالی بمباران شدند.

در جریان این حملات ٧ شهروند مدنی شهید شدند که یکی از آنها کودک بود

١٨ بار با هواپیمای جنگی و ١٣ بار با درون بە این منطقە حملە شدە است، درنتیجەی این حملات ٧ نفر که یکی از آنها کودک بود، شهید شدند، ٤٤ نفر کە  ١٠ نفرشان کودک بودند زخمی شدند.

کشتە شدن ٢٠٤ اشغالگر

درسال ٢٠٢٢ علیه ارتش اشغالگر ترکیه و مزدورانش ٧٠ عملیات انجام شد. درنتیجەی این عملیات، ٢٠ پلیس کماندو، ٧٢ نظامی ارتش ترکیه و ١١٢ مزدور کشته شدند و ١٦ پلیس کماندو، ٦٧ نظامی و ٥٦ مزدور زخمی شدند.

اسلحه و تجهیزاتی که منهدم شدند

در نتیجەی اقدامات نیروهایمان، ١٤ اتومبیل که سه عدد آنها زرەپوش بودند، یک دستگاه تانک، ٨ موتور سیکلت، ٨ سنگر نظامی، ٥ چادر نظامی، ٢ محل اقامت، یک فروند کاتیوشا، یک اسلحەی ام.١٦، چندین انبار مهمات و لوازم جنگی منهدم شدند. دو دستگاه ماشین کرپی، یک عقرب، دو تانک، یک ریو، یک کاتیوشا و یک ماشین نفربر آسیب دیدند. بعلاوه ٨ اسلحەی A.K-47، یک اسلحەی BKC، یک اسلحەی تک تیرانداز، یک کلت، چهار بی سیم، چهار لباس فرم، پنج دستگاه تلفن و مقادیر زیادی مواد منفجره کنترل شدند.

در جریان این عملیات ١٩ هوال مبارزمان بە شهدات رسیدند.