گریلا از سلاحهای ممنوعه قویتر است

ساکنان منطقه قین کوبانی با بیان اینکه گریلاها از سلاحهای شیمیایی قویتر هستند، گفتند: دولت فاشیست ترکیه در برابر مقاومت آنها شکست خواهد خورد.

از ١٧ آوریل ٢٠٢٢، دولت اشغالگر ترکیه مناطق دفاعی گریلا را با انواع سلاح های ممنوعه و مواد شیمیایی مورد حمله قرار داده است. ساکنان منطقه قین کوبانی در گفتگو با فرات نیوز در مورد این حملات اظهار داشتند که تا آخر نفس حامی و پشتیبان سر گریلاهای  آزادی هستند.

علی خیشمن با بیان اینکه دولت ترکیه شکست خورده و برای همین  از سلاح های شیمیایی ممنوعه استفاده می کند، گفت: دولت ترکیه چندین بار به کوه های آزاد حمله کرد اما شکست خورد و به هدف خود نرسید و به همین دلیل از سلاح های شیمیایی استفاده می کند. این سلاح ها که در دنیا ممنوع اند ، علیه گریلاهای آزادو فرزندان ما استفاده می شود، آنها با استفاده از سلاح های شیمیایی می خواهند گریلا را نابود کنند و صدای مردم را خاموش کنند، اما بگذارید دولت ترکیه خوب بداند که هرگز نمی تواند صدای آنها را  ساکت کند.

مقاومت گریلا در حال افزایش است

علی خیشمن از مقاومت گریلا استقبال کرد و گفت: "ما ایده و فلسفه رهبر آپو را داریم که همه مردم زیر چتر یک ملت دموکراتیک و یک اداره خودمختار زندگی  کنند. ما مردم تا آخر حامی گریلا های خود هستیم. ما بر اساس فلسفه آزادی رهبر آپو و اراده مردم ایستاده ایم. دولت ترکیه علیه گریلا میجنگد. ما بە تمامی گریلا ها درود می فرستیم و می گوییم شما آزادی این مردم هستید.

جهان مصطفی نیز در این بارە گفت:  شکست همیشه از آن دولت ترکیه خواهد بود. ما به عنوان مادر تا آخر پشت سر گریلاهای خود خواهیم بود. ما استفاده از سلاح های شیمیایی علیه آنها را محکوم می کنیم. ما مادران اگر از ما خواسته شود سلاح در دست میگیریم و پشت گریلاهای خود خواهیم ایستاد. گریلا های ما از سلاح های ممنوعه قوی ترند.دولت ترکیه شکست خواهد خورد.