نشانەهایی از تحرکات جدید ایران در سوریە

نیروهای طرفدار ایران کە تا بیش از این در بسیاری از مناطق سوریە خود را پنهان کردە بودند، تحرکات خود را در سوریە افزایش دادەاند و اکنون در شهر میادین و دیرالزور تحرکات آشکاری را از خود نشان میدهند.

 نیروهای طرفدار ایران کە تا بیش از این در بسیاری از مناطق سوریە خود را پنهان کردە بودند، تحرکات خود را در سوریە افزایش دادەاند و اکنون در شهر میادین و دیرالزور تحرکات آشکاری را از خود نشان میدهند.این مسئلە میتواند حاکی از چە رویدادی باشد؟

در روزهای گذشتە در مناطق سوریە کە نیروهای طرفدار ایران حضور دارند تحرکاتی جدیدی شکل گرفتە است. در ٢٦ سپتامبر، مرکز دیدەبان حقوق بشر سوریە SOHR اعلام نمود کە تحرکات شدیدی از سوی طرفداران ایران و فرماندهان سپاە پاسداران در پایتخت این نیروها (شهر میادین) بە چشم خوردە است، کە بعد از حدود ١٠ روز از ترس حملات نیروهای ائتلاف بین المللی از تحرکات خود کاستە و اتومبیلهای خود را پنهان کردەاند.

 طبق گزارش SOHR  گروههای طرفدار ایران در ٢٩ سپتامبر مراسم رژە و آموزش نظامی را در کمپهای نظامی پاسداران ایرانی در میدانهای الحیدری، علی و عیسا از توابع  شهر میادین و شرق دیرالزور برگزار می کنند. همچنین این مرکز اعلام کردە است کە حدود ١٠٠ عضو از گروههای نزدیک بە ایران از فوج سیدە الزینب، فوج نیروهای ویژە ٤٧ در مراسم شرکت داشتە و فرماندە این گروە از لبنان هم در مراسم حضور داشتە و از طرف دیگر هنگام اجرای مراسم چندین پرواز ناشناس هم بر فراز این منطقە مشاهدە شدە است.

در ٣٠ سپتامبر SOHR اعلام کرد کە گروههای طرفدار ایران پایگاههای خود را در شهر میادین تخلیە کردەاند. اعضای گروە فاطمیون افغانی هم پایگاە خود را در جادە عربین شهر میادین تخلیە کردە و بە منطقەای دیگر رفتەاند. همچنین ٧ اتوبوس گروههای گروههای ١٧ تا ١٨ نفری از نیروهای وابستە بە حکموت اسد را وارد شهر میادین کردە و اعضای این گروە در مناطق این شهر و هم ابوکمال پیادە شدەاند. طبق گزارشهایی کە در سوم اکتبر منتشر شدەاند، نزدیک بە ١٠٠ پاسدار ایرانی کە پیش از این در ابوکمال بودند، بە عراق اعزام شدەاند.

همچنین SOHR اعلام نمود کە گروههای وابستە بە ایران در منێقە تمور و نزدیک بە پایگاە طتنف نواحی محل استقرار خود را تغییر دادەاند. ١٢٠ نیروی نظامی بە همراە ادوات نظامی بە سوی پایگاە هوایی T4  در حوالی حمص اعزام شدەاند.

تحرکات تاکتکیکی

در رابطە با این موضوع، هانی سلیمان متخصص امور ایران طی گفتگویی با خبرگزاری هاوار ضمن تایید تحرکات گروههای وابستە بە ایران در سوریە گفت: ایران هیچگونە قصد و برنامەای برای عقب نشینی از سوریە ندارد و عقب نشینی های این چند روز هم تاکتکیکی برای برخی از اهداف امنیتی و حفظ گروههای شبە نظامی وابستە بە خود بودە است. اما هیچ یک از این موارد حاکی از عقب نشینی یا کاستن از تعداد نیروها از خاک سوریە نیستند.

هانی سلیمان در بخش دیگری از تحلیل خود گفت: ایران نیروهای خود را خارج نکردە است. با تغییر وضعیت دموگرافیک و گسترش تاثیر و کنترل، تلاش میکند هر چە بیشتر از گروههای شبە نظامی استفادە کند. این اقدامات را هم بە دلیل اهداف اقتصادی آغاز کردە است کە ناشی از تلاش برای کشف نفت و گاز در منطقە است. در نتیجە دستاوردهایی کە در مقاطع اخیر ایران بە دست آوردە است، تلاش میکند فرصت کنونی را هم از دست ندهد. میتوان مشاهدە کرد کە بازگشت تدریجی ایران، بعد از اطمینان و تحقق دستیابی بە اهداف مجددا روی خواهد داد.

میادین مرکز مهمی برای ایران محسوب میشود

در رابطە با اهمیت میادین، هانی سلیمان افزود: شهر میادین برای ایران حایز اهمیت است. زیرا این شهر یک مرکز مهم در تغییرات دموگرافیک است. ایران ریش سپیدان و شیوخ این منطقە را بە عنوان سپری برا مخفی کردن خود مورد استفادە قرار میدهد تا زمینهای افراد غیر نظامی را بخرند. این شهر برای ایران اکنون راە اتصال بین بغداد و دمشق و نیروهای وابستە بە ایران  تلقی میشود. از طرف دیگر از شهرهای مهم در منطقە دیرالزور است و برای تحرکات ایران و پاسداران بسیار مهم ارزیابی می شود. بە همین دلیل است کە کنترل این شهر برای آغاز عملیات و تغییر دموگرافیک و کنترل بسیار اهمیت دارد. همچنین این شهر دروازە مهمی بە سوی ابوکمال و قائم هم می باشد.

روسیە بە ایران اجازە دادە است

علیرغم وجود سیستم دفاع هوایی روسیە در سوریە، اما در سالهیا اخیر آمریکا، ائتلاف بین المللی و اسرائیل حملات خود را بە نیروهای ایرانی در سراسر سوریە افزایش دادەاند. در سال ٢٠١٧، اسرائیل و روسیە پیمانی را مبنی بر دور نگاە داشتن ایران و نیروهای وابستە بە ایران در امتداد با مرز اسرائیل  بە عمق ٤٠ کیلومترامضا کردند. از سال ٢٠١٨ روسیە و اسرائیل با مکانیزم خط گرم، دست بە اقداماتی زدەاند تا میان این دو برخوردی شکل نگیرد. ناظران بر این باورند کە روسیە از فشارهای اسرائیل بر ایران بهرەبرداری میکند تا تحرکات ایران را در سوریە کنترل کند. اما از ابتدای امسال ضربات اسرائیل بە نحو مشهودی افزایش یافتە و بە جایی رسیدەاند کە گزارشهای اسرائیل حاکی از تهدید بشار اسد از سوی اسرائیل سخن بە میان آمدە است. چنین وضعیتی روسیە را با تنگنا مواجە کردە است. فشارهای روسیە بر ایران نیز بە سبب افزایش تنشها با غرب در رابطە با اوکراین کاستە شدەاند. خصوصا کە هم اکنون اسرائیل مخالف تحرکات نظامی روسیە در اوکراین است.

در همین رابطە میتوان بە نشانەهای وجود اختلاف بین روسیە-ایران و همچنین مخالفت روسیە با تحرکات ایران نیزاشارە کرد. این نشانە ها را هم میتوان از وجود برخی از اقدامات دریافت. روسیە تلاش  میکند تلاشهای زیادەخواهانە ایران در راستای تغییرات دموگرافیک را متوقف کند. تمام کشورها در سوریە بە دنبال منافع خود هستند، اما در نهایت روسیە موافق اقدامات ایران نبودە و تلاش میکند نقش ایران را در سوریە تضعیف کند.

هانی سلیمان در بخش دیگری از سخنان در رابتە با گفتگوهای اتمی ایران-آمریکا و تاثیر آن بر روند رویدادها و معادلە قوا در سوریە گفت: بدون گمان ارتباط و گفتگوهای پیمان اتمی ایران بر سوریە هم تاثیرگذار است. میتوان بر این باور بود کە همراە با خاتمە یافتن گفتگوها و افزایش فشارها بر ایران، میتوان شاهد عقب نشینی ایران در برخی از عرصەها بود.

بە نقل از خبرگزاری هاوار