نیروهای امنیت داخلی آمار فعالیتهای سال ٢٠٢٢ را منتشر کردند

نیروهای امنیت داخلی روژآوا در آکادمی شهید سامی یوسف در شهر قامیشلو نشستی خبری را برگزار و آمار کار و اقدامات سال ٢٠٢٢ خود را منتشر کردند.

علی حسن سخنگوی نیروهای امنیت داخلی و حمرین علی ریاست مشترک کارگروه داخلی اقلیم جزیرە، آمار کار و اقدامات سال ٢٠٢٢ را به زبانهای عربی و کوردی قرائت کردند.

ابتدا سال نو را به همەی خلقهای منطقه تبریک گفتنە و اظهار امیدواری کردند که در سال جدید امنیت و آرامی در تمام مناطق برقرار شود. تعهد و تلاش بی قفه برای حفاظت از خلق و خاک اقلیم دوباره برجستە شدە و از همکاری شهروندان با نیروهای امنیتی تقدیر و تشکر کردند. همچنین دزدی و غارت مزدوران وابسته به دولت اشغالگر ترکیه در مناطق اشغالی محکوم گردید.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه

در این بیانیه به تهاجمات پی در پی دولت ترکیه به روژآوا اشاره شد و آمد:

امسال مناطق مختلف ما بویژه شهرها و مناطق مسکونی مرزی، با حملات سنگینی روبرو شدند. درنتیجەی این حملات دهها شهروند کشته شدند. دولت اشغالگر ترکیه می خواهد با این حملات جنایتکارانه، مردم ما را آواره و دربەدر کند و اموال آنها را نیز تصاحب نماید.

تحرکات نظامی داعش

 نیز اشاره شد: هستەهای مخفی داعش از حملات دولت ترکیه استفاده کرده و تحرکاتشان بیشتر شده است. هدف تهاجمات دولت ترکیه، تضعیف برنامەهای امنیتی ما و تشدید تحرکات هستەهای داعش و کاهش امنیت شهروندان منطقه است.

جزئیات اعلامیه بەشکل زیر است:

یکی از حملاتی که در جریان انجامش بودند، اما با وجود نیروهایمان و با همکاری ق.س.د شکست خورد، طرح کنترل کردن زندان صناعه در حسکه و چندین شهرک اطرافش بود، که هدفشان آزادکردن زندانیان داعش بود. اما این تهاجم با شکست روبرو گردید و با همکاری خلقمان ما پیروز شدیم.

نیروهای ما درحال نبرد با همەی جبهەهای تروریستی و پیگیری هستەهای آنان بودند.

نیروهایمان در مرحلەی دوم با همکاری نیروهای سوریەی دموکراتیک درحال اقدامات انسانی جهت آرامش بیشتر کمپ هول و بهترکردن اوضاع امنیتی و معیشتی ساکنین کمپ بودند. ما دهها عضو داعش را دستگیر کردیم و مقادیر زیادی اسلحه و مهمات را ضبط کردیم. چندین هستەی تروریستی و جاسوسی را در روژآوا خنثی کردیم.

تعداد ٧٦ هسته  مخفی خنثی شدند. همچنین تیمهای متخصص مین، تعداد ٦٧ مین و بمب و ٢ ماشین بمبگذاری شده را خنثی کردند.

در چهارچوب اقدامات مشترک با ائتلاف بین المللی ضد ترور، نیروهای ویژە، هات تعداد ٤٤ عملیات مشترک غافلگیری مزدوران داعشی را انجام دادند.

با هدف سازماندهی و بهترکردن اقدامات امنیتی، امسال سومین کنگرەی خود را انجام دادند و دربارەی ساختار سازمانی، مدیریت امنیتی بەویژه با نیروهای داخلی، گفتگو کردند و با رأی حاضرین در کنگره، تعدادی تغییر سازمانی تصویب شد.

امسال هم در سطح شمال و شرق سوریه اولین دورەی افسران امنیت داخلی و دو دورەی مخصوص به ردەی افسری با موفقیت تمام شد. دانشکدەی شهید تولهلدان ویژەی علوم پلیسی در شهر حسکه افتتاح شد و پذیرای دورەی دوم افسران در سطح شمال و شرق سوریه شد. بەعلاوه ٢٣ دورەی آموزشی مخصوص ردەهای مختلف اجراء شد که دو هزار و ٢٨٢ شرکت کننده آنها را تمام کردند که از این تعداد ٢٩١ نفر آنها زن بودند.

مبارزه با مواد مخدر

مطابق با نیازهای دورەی کنونی و تلاشهای دشمنان برای آسیب رساندن به زیربنای اجتماعی از داخل و بەویژه جوانان، در چهارچوب جنگی ویژه، تلاش شده مواد مخدر را به داخل اقلیم ما وارد کنند. در این راستا مدیریت مبارزه با ترور تاسیس شد. تعداد پروندەهای مختص به مواد مخدر که مدیریت مقابله با جرم و جنایت و مدیریت مقابله با مواد مخدر روی آنها کار کردەاند، به شکل زیر است:

٢هزار و ٣٧ پرونده، ازجمله ٥٣٥ پرونده متعلق به تجارت مواد، ٣٨٧ پرونده مربوط به بازاریابی، ١هزار و ١١٥ پرونده متعلق به خرید و فروش مواد مخدر بوده است.

مقدار مواد مخدری که کشف و ضبط شدەاند به شرح زیر است:

٥٥٩٤٤١گرم حشیش

٣ نهال حشیش

٨ سیگار حشیش

٣٨٦٢٤١  قرص مخدر

١٨٤٥٩٦ گرم کریستال

١٤٤ گرم بذر حشیش

٥٣٤ گرم هروئین

جرم و جنایت

امسال نیروهایمان تمام سعی شان را در راستای پیگیری جرایمی که امنیت جانی و مالی شهروندان را به مخاطره می اندازند بکار گرفتند. نیز درمقابل انواع جرمهای سازماندهی شده که به حیات اجتماعی و اقتصادی آسیب می زند نبرد کردەایم و متهمان را به دادگاه تحویل دادەایم.

نیروهای ما در نبرد با مجرمین ١ هزار و ٣١٨ پروندەی سرقت را بررسی کردەاند، بیشتر سارقان را دستگیر کرده و به دادگاه تحویل داده اند. بعلاوه پروندەهای مربوط به قاچاغ و تجارت اسلحه را مورد نظارت و پیگیری قرار داده و اینها را ضبط کرده ایم:

٢٣٣ قبضه اسلحه کلاشینکف

٢٦٠ قبضه کلت

١٩٣ قبضه اسلحەی شکاری

٤٩ عدد نارنجک دستی و

١١٥٠ فشنگ گوناگون.

همچنین ٢١٦ پروندەی قتل را حل و فصل و ٣٥١ نفر را دستگیر کرده و به دادگاه تحویل دادەاند.

قاچاق آثار باستانی و جعل ارزهای خارجی

نیروهای امنیت داخلی در راستای حفظ زیربنای اقتصادی جامعه، ٤٧٣ هزار دلار تقلبی و  ٢ میلیون و ٢٨٠ هزار لیرەی سوری تقلبی را کشف و ضبط کرده اند.

بعلاوه در زمینەی مقابله با دزدی و غارت فرهنگ و آثار باستانی، ٦٨ پروندەی خاکبرداری و فروش یا ساخت تقلبی آثار باستانی مورد پیگیری قرار گرفتەاند و در این راستا ١٥١ نفر را دستگیر نموده اند.

راهنمایی و رانندگی

نیروهای امنیت داخلی به پروسەی آموزش و پرورش کادرهای پلیس ترافیک ادامه داده اند. درکنار این مدیریت عبور و مرور روژآوا یک دورەی آموزشی کامل را برای نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی اجراء کرده است و دربارەی اجرای قوانین جدید راهنمایی، که شورای قانونگذاری خودمدیریتی روژآوا تغییرات زیادی در آن اعمال کرده نیز آموزش داده است.

نیروهای امنیت داخلی- زنان

در زمینەی زنان، نیروهای امنیت داخلی- زنان در طول یکسال گذشته در راستای سازماندهی بخشها، دفاتر و شعبات و تجربەدهی به اعضای خود، فعالیتهای فراوانی انجام داده است.

٣٢ نفر از آنها در دورەی اول افسران زن شرکت کرده و قبول شدند.

همچنین برای سازماندهی بهتر  به تناسب شرایط امنی پیش روی، سومین کنفرانس خود را اجراء کردند.

آمار فعالیتهایشان و پروندەهایی که حل و فصل کردەاند بەشکل زیر است:

٨٨٢ شکایت به آنها رسیده است که ٦ پروندەی آن مربوط به مواد مخدر بوده، ٩ پروندەی ساخت تقلبی، ٧٢ پروندەی شناسنامەی غیرواقعی، ٩ پروندەی قتل که زنان متهم آنند و ٥ پروندەی قتل که زنان قربانی آنند، بعلاوه ٢٠ حالت خودکشی و ٢ حالت اقدام به خودکشی درکار بوده است.

شهید

آمار تعداد شهداء و مجروحین نیروهای امنیت داخلی درسال ٢٠٢٢ بەشکل زیر است:

در راستای دفاع از مردم و منطقه 5 عضو نیروهای امنیت داخلی- زنان شهید شدەاند و یک نفر نیز زخمی شده است.

٦٩ عضو نیروهای امنیت داخلی شهید شده و ٤١ نفر هم زخمی شده اند.

درپایان اطلاعیه آمده است:

ما به خلقمان وعده می دهیم که مانع بزرگی در برابر طمع پرستان و دشمنان اقلیم مان باشیم. ما ادامەدهندەی راه شهدایمان هستیم که با خون خود راه آزادی را نشان دادند.