نیروهای رهایی بخش عفرین: ٥ نظامی، یک پلیس و ١٠ تبهکار دولت ترک از پا درآمدند

نیروهای رهایی بخش عفرین در مناطق اشغال شدە ضربات مهلکی را بە اشغالگران وارد آوردند.

نیروهای رهایی بخش عفرین در مناطق اشغال شدە ضربات مهلکی را بە اشغالگران وارد آوردند. اعلام شدە است کە در نتیجە حملات نیروهای رهایی بخش عفرین، ٥ نظامی دولت ترک، یک پلیس و در مجموع ١٦ اشغالگر کشتە شدەاند.

در رابطە با این حملە، نیروهای رهایی بخش عفرین، بیانیەای را منتشر نمودە است. در این بیانیە آمدە است کە در مقابل حملات ارتش اشغالگر ترک، حملات ما ادامە خواهند یافت. جزئیات این حملە بە شرح زیر است:

٢٨دسامبر ٢٠٢٢ در منطقە باب، دو عملیات ویژە علیە اشغالگران آغاز شد. در نتیجە این عملیات یک پلیس و ٦ تبهکار کشتە شدە و سە تبهکار نیز زخمی شدند. همچنین یک وسیلە نقلیە نیز مورد اصابت قرار گرفت.

در ٣ ژانویە، در روستای کیمار نیز یک پایگاە نیروهای اشغالگر ترک مورد حملە قرار گرفت. در نتیجە این حملە، ٢ نظامی ارتش ترک از پا درآمدند.

در ٨ ژانویە در منطقە شهبا زمانیکە نیروهای اشغالگر در صدد حملە برآمدند، با پاسخ نیروهای ما مواجە شدند. در نتیجە ٢ تبهکار زخمی شدند. و شماری سلاح و اداوت نظامی نیروهای اشغالگر بە دست نیروهای ما افتاد.

١٠ ژانویە در منطقە باب در جریان یک کمین، نیروهای تک تیرانداز ما یک تبهکار را از پا درآوردند. همان روز در منطقە باب، در نتیجە عملیاتی دیگر، سە تبهکار از پا درآمدند. یک دوشکای ١٤.٥ نیز منهدم شد. همان روز، در مقابل یک پایگاە ارتش ترک در منطقە عزاز در جریان یک عملیات دیگر، ٣ نظامی ارتش اشغالگر ترک از پا درآمدند و ٢ نظامی نیز زخمی شدند. همان روز، در منطقە ماری نیز در نتیجە عملیات نیروهای ما، یک تبهکار مجروح شد.

در نتیجە این اقدامات، در مجموع ٥ نظامی، یک پلیس و ١٠ نیروی تبهکار کشتە شدە و ٢ نظامی و ٦ تبهکار نیز مجروح شدند.