رزمندگان انترناسیونالیست: نباید روژآوا را تنها گذاشت

رزمندگان انترناسیونالیست کە در صفوف یگانهای مدافع خلق حضور دارند اعلام نمودند کە لازم است تمام کسانیکە بە دمکراسی، برابری و آزادی زن اهمیت می دهند، نباید روژاوا را ترک کنند، با ارادە انترناسیونالیستی از انقلاب دفاع می کنیم.

رزمندگان انترناسیوانلیست یگانهای مدافع مدافع و یگانهای مدافع زنان بە حملات ارتش دولت اشغالگر ترک بە روژاوا و مناطق حفاظت شذە میدیا اعتراض کردە و با انتشار بیانیەای مشترک اعلام نمودند ترکیە با با حملە بە کوبانی بە قدرتمندترین نماد انقلاب و برخودان خلق حملە کردە است. در این بیانیە همچنین آمدە است کە حملە بە کوبانی حملە بە روح و قلب انقلاب است. هدف از این حملات نیز تنها نیروهای سوریە دمکراتیک نیستند، بلکە همزمان خود جامعە نیز هدف قرار گرفتە است. این حملە در واقع حملەای بە خلق و جنبش خومدیریتی دمکراتیک محسوب می شود. با این حملات تلاش می شود جوامع منطقە با ادعای واهی ترور هدف قرار گرفتە و آنها را بە عنوان تروریست معرفی کردە وسیاست ژنوساید را بە منظور تحقق اهداف خود بر این منطقە تحملی نماید. بە همین منظور هم بە مناطق غیر نظامی و روستاها و انبارهای گندم و بیمارستانها حملە کردەاند.

از انقلاب در مقابل تمام تهدیدها دفاع می کنیم

در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است: دولت ترک بدون اجازە روسیە و آمریکا نمیتواند دست بە حملە بزند. آمریکا بار دیگر نشان دادە است کە تنها برای منافع خود در سوریە حضور دارد. اگرچە بایدن تصمیم  سال ٢٠١٩ ترامپ مبنی بر عقب نشینی نیروهای آمریکایی را نپذیرفت، اما با پذیرش  حملات و تجاوزهای ترکیە بە خلق و سکوت در مقابل آن، مسئولیت این حملات را بر عهدە دارد. نتایج این حملات نیز در راستای اهداف داعش قرار خواهد گرفت. روژآوا با پارادایم آزادی در مقابل جنگی کە در آیندە گریبانگیر بشریت می شود، ایستادە است. روژآوا در مقابل فاشیسم نمایندگی جبهەای جهانی را بر عهدە دارد.

با نام انترناسیونالیستهای این میدان، برای دفاع از انقلاب روژآوا، برای دفاع از خط مشی، هر آنچە را کە لازم باشد، با روح انترناسیونالیستی انجام میدهیم و هر هزینەای را کە در این راە لازم باشد، خواهیم پرداخت.